"Znaczący wzrost inwestycji, handlu i produkcji przemysłowej, w połączeniu z umacniającym się optymizmem wśród biznesu i konsumentów, wspierają poprawę (w gospodarce światowej - PAP)" - napisano w raporcie.

"Jednocześnie, poprawa nie jest kompletna - mimo, że bazowa perspektywa jest lepsza, wzrost w wielu państwach pozostaje na niskim poziomie. Perspektywy dla gospodarek rozwiniętych poprawiły się, szczególnie dla strefy euro, jednak w wielu krajach inflacja pozostaje niska, co sugeruje, że niewykorzystane zasoby w gospodarce dopiero muszą zostać wyeliminowane. Ponadto, perspektywy dla wzrostu PKB per capita są ograniczane przez niski wzrost wydajności i rosnący udział osób starszych w społeczeństwie" - dodano.

MFW szacuje, że w 2021 r. wzrost gospodarczy na świecie wyniesie 3,8 proc.

Poniżej prognozy wzrostu PKB według MFW dla wybranych państw i regionów. Prognozy dla Stanów Zjednoczonych nie zakładają żadnego impulsu fiskalnego, odwrotnie niż prognozowano w kwietniu.

październik '17 kwiecień '17
dane w proc. 2017 2018 2017 2018
Świat 3,6 3,7 3,5 3,6
Gospodarki rozwinięte 2,2 2 2 2,0
Gosp. rozwijające się i wschodzące 4,6 4,9 4,5 4,8
USA 2,2 2,3 2,3 2,5
Strefa Euro 2,1 1,9 1,7 1,6
Japonia 1,5 0,7 1,2 0,6
UK 1,7 1,5 2 1,5
Chiny 6,8 6,5 6,6 6,2
Indie 6,7 7,4 6,2 7,1

Krótkoterminowe ryzyka dla światowej gospodarki pozostają zrównoważone - uważa MFW. W średnim terminie bilans ryzyka jest ujemny.

"Od pozytywnej strony, poprawa w gospodarce może się jeszcze wzmocnić, a wspierać ją mogą wyższe zaufanie konsumentów i biznesu, a także łagodne otoczenie finansowe. Z drugiej strony, w otoczeniu wysokiej niepewności politycznej i napięć geopolitycznych, błędne decyzje polityczne (nie są one brane pod uwagę w scenariuszu bazowym) mogą zaważyć na zaufaniu rynku, co skutkować by mogło zacieśnieniem warunków finansowych i niższą wyceną aktywów" - napisano w raporcie.

Do średnioterminowych czynników ryzyka MFW zaliczył:

- szybsze i mocniejsze zacieśnienie warunków finansowych na świecie (w USA, strefie euro, ewentualny spadek globalnego apetytu na ryzyko),

- kryzys finansowy na rynkach wschodzących, głównie z uwagi na ryzyko wystąpienia zaburzeń na rynku chińskim (rewizja w górę prognoz dla Chin odzwierciedla w ocenie MFW wolniejsze przestawienie się gospodarki na usługi i konsumpcję, wyższą ścieżkę długi i niższe pole do manewru w sferze fiskalnej)

- uporczywie niską inflację w gospodarkach rozwiniętych

- rozluźnienie regulacji i nadzoru wypracowanych od kryzysu finansowego

- zwrot w kierunku protekcjonizmu

- napięcia geopolityczne, wewnętrzne, zagrożenia terrorystyczne i dla bezpieczeństwa.

(PAP)