Z kolei fundusze własne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wynosiły 296,9 mln zł i w stosunku do końca 2016 r. ich wartość wzrosła o 42,3 mln zł - dodaje informacja KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w czwartek na swojej stronie internetowej informację m.in. o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2017 roku. KNF zapoznała się z tą informacja podczas ostatniego, wtorkowego posiedzenia.

Z dokumentu wynika, że na koniec czerwca 2017 r. działalność prowadziło 37 spółdzielczych kas. W porównaniu do końca marca 2017 r. ich liczba zmniejszyła się o dwie kasy (działalność SKOK Nike oraz Twojej SKOK została zawieszona).

Informacja przypomina, że dodatkowo w trzecim kwartale 2017 r. KNF zawiesiła działalność SKOK Wybrzeże oraz podjęła decyzję o przejęciu przez banki Bieszczadzkiej SKOK oraz Lubuskiej SKOK. Ponadto na koniec pierwszego półrocza 2017 r. w sześciu kasach byli ustanowieni zarządcy komisaryczni, a w samym II kwartale 2017 r. - z uwagi na trudną sytuację - w kolejnych dwóch kasach KNF ustanowiła zarządców komisarycznych.

Na podstawie danych sprawozdawczych kas prowadzących działalność na koniec czerwca 2017 r. KNF stwierdziła, że ich fundusze własne wynosiły 296,9 mln zł i w stosunku do końca 2016 r. ich wartość wzrosła o 42,3 mln zł.

"Wzrost ten nastąpił wskutek zaliczenia przez niektóre kasy zysków za 2016 rok do funduszy własnych oraz dodatkowego wsparcia kapitałowego udzielonego przez Kasę Krajową. Uwzględniając dodatkowo wyniki inspekcji przeprowadzonych w kasach przez UKNF oraz wnioski z prowadzonego nadzoru analitycznego, wielkość funduszy niektórych kas powinna być istotnie obniżona, a ich łączna wartość w całym sektorze prezentowana na poziomie nie wyższym niż 32,1 mln zł (wedle szacunków nadzoru korekty powinny być dokonane w wysokości co najmniej minus 264,7 mln zł)" - czytamy w informacji.

Z kolei współczynnik wypłacalności sektora SKOK na koniec czerwca 2017 r. wynosił 3,15 proc, choć, jak dodaje informacja, "po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 0,35 proc.".

Ponadto, wynika z informacji, 37 kas prowadzących działalność na koniec czerwca 2017 r. wykazało łącznie zysk netto w wysokości 21,5 mln zł, natomiast na koniec czerwca 2016 r. ta sama grupa kas wykazała łącznie zysk netto w wysokości 16,7 mln zł.

"W I półroczu 2017 r. nadal istotny (pozytywny) wpływ na wyniki sektora miały jednorazowe transakcje związane ze sprzedażą portfeli wierzytelności przeterminowanych. W niektórych kasach zaobserwowano również poprawiającą się rentowność działania, będącą skutkiem realizowanych procesów naprawczych" - czytamy.

Generalnie z przedstawionych danych wynika, że w I kwartale 2017 r. nastąpił spadek depozytów kas o 11,7 mln zł (o 0,11 proc.), portfela kredytów przeterminowanych o 95,1 mln zł (5,3 proc.) i salda odpisów aktualizujących o 83,6 mln zł (7,99 proc.).

Jednocześnie nastąpił wzrost aktywów o 16,5 mln zł (0,15 proc.), funduszy własnych o 42,3 mln zł (16,6 proc.), portfela kredytowego netto o 131,4 mln zł (2,2 proc.), portfela kredytowego brutto o 47,7 mln zł (0,68 proc.).

Informacja przypomina także, że na koniec czerwca 2017 r. 28 kas i Kasa Krajowa było objętych postępowaniami naprawczymi, przy czym pięć kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Dorota Skrobisz