GUS: 20,3% firm przemysłowych i 14,5% usługowych było innowacyjnych w 2014-2016Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie w latach 2014-2016 był wyższy o 1,4 pkt proc. niż w latach 2013-2015 i wyniósł 20,3%, natomiast w przypadku przedsiębiorstw usługowych wzrost ten wyniósł 3,9 pkt proc. do 14,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Nowe lub istotnie ulepszone produkty lub procesy wprowadziło w tym czasie 18,7% przedsiębiorstw przemysłowych i 13,6% przedsiębiorstw usługowych, tj. odpowiednio o 1,1 pkt proc. i 3,8 pkt proc. więcej niż w latach 2013-2015.

Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu lub nie został do końca tego okresu ukończony, przypomina GUS.

"Największy udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe, wystąpił w działach górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (66,7%), a także produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (45,0%), natomiast w usługach – w działach ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (69,0%) oraz badania naukowe i prace rozwojowe (50,6%)" - czytamy w raporcie.

Biorąc pod uwagę liczbę pracujących, największy udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wprowadzających innowacje miały jednostki o liczbie pracujących 250 osób i więcej. Zarówno w przemyśle, jak i w usługach przedsiębiorstwa w tej klasie wielkości najczęściej wprowadzały innowacje procesowe (odpowiednio 51,0% i 37,1%), podał także GUS.

(ISBnews)