Rafako liczy na ok. 145-165 mln zł wpływów netto z oferty akcji serii KWarszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Rafako liczy na pozyskanie wpływów netto z emisji akcji K w kwocie ok. 145-165 mln zł, podała spółka w prospekcie. Cenę emisyjną 42,5 mln akcji ustalono na 4 zł. Akcje oferowane są z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - dzień prawa poboru ustalono na 6 listopada br.

"Zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów brutto z emisji akcji oferowanych w ramach oferty w wysokości ok. 150-170 mln zł. Natomiast szacowana kwota podatku VAT w kosztach wyniesie 0,1 mln zł. […] Mając na uwadze przewidywane wpływy brutto, a także prawdopodobne koszty emisji, spółka szacuje, iż wpływy pieniężne netto z emisji akcji oferowanych w ramach oferty będą wynosić ok. 145-165 mln zł" - czytamy w prospekcie.

Zgodnie z uchwałą emisyjną, kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 85 mln zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda.

"Zgodnie z uchwałą zarządu, w ramach oferty oferowanych jest 42 500 000 akcji oferowanych. Cena emisyjna akcji oferowanych została ustalona w wysokości 4 zł za jedną akcję oferowaną. Wobec powyższego, jedno Jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,50040033204 akcji oferowanej, a 1,99839995294 jednostkowych praw poboru uprawniają do objęcia 1 akcji oferowanej" - czytamy dalej.

Na datę prospektu kapitał zakładowy Rafako dzieli się na 84 931 998 akcji.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych przewidziano na 9 listopada, notowanie jednostkowych praw poboru na GPW - na 9-14 listopada, a zakończenie przyjmowania zapisów - na 17 listopada. Przydział akcji ma odbyć się 28 listopada, zaś w dniach 29-30 listopada - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu.

Notowanie praw do akcji na GPW przewidziano ok. 8 grudnia, podano w prospekcie.

"Celem emisji akcji oferowanych oraz oferty jest pozyskanie przez grupę środków finansowych, które grupa będzie mogła wykorzystać na:

• finansowanie przyszłych kontraktów zagranicznych oraz finansowanie kapitału obrotowego w kontraktach na rynku klientów krajowych, w celu zapewnienia możliwości realizacji strategii Spółki w zakresie ekspansji zagranicznej oraz uczestnictwa w rynku instalacji ochrony środowiska w Polsce. Według planów spółki, na ten cel przeznaczonych będzie ok. 65,0% środków pozyskanych z emisji akcji oferowanych;

• finansowanie wkładu własnego spółki w celu wdrożenia produkcyjnego nowych produktów, w tym wysp poligeneracyjnych oraz projektów związanych ze zgazowaniem odpadów oraz biomasy. Komercjalizacja nowych produktów przez spółkę ma na celu wygenerowanie nowych obszarów działalności grupy, nie związanych z energetyką, co pozwoli na stabilizację przychodów grupy w przyszłości. Według planów spółki, na ten cel przeznaczonych będzie do 25,0% środków pozyskanych z emisji akcji oferowanych;

• finansowanie projektów R&D prowadzonych przez spółkę. Finansowanie projektów R&D ma na celu zapewnienie stałego rozwoju działalności grupy oraz utrzymanie konkurencyjności oferty grupy. Według planów spółki, na ten cel przeznaczonych będzie do 10,0% środków pozyskanych z emisji akcji oferowanych" - napisano w prospekcie.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)