"Wyraźna poprawa sytuacji finansów publicznych w 2017 r. wynika przede wszystkim z dwóch czynników – sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej oraz uszczelnienia systemu podatkowego, głównie w zakresie podatku VAT" - napisano w opinii.

"Uwzględniając wszystkie powyżej opisane czynniki, NBP szacuje, iż w 2017 r. nastąpi obniżenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB z 2,5 proc. w 2016 r. do poziomu poniżej 2 proc. Jak wspomniano powyżej, poprawa wyniku sektora jest w części efektem pozytywnego oddziaływania cyklu gospodarczego. Skala tej poprawy jest jednak na tyle znacząca, że w świetle prognoz NBP również saldo skorygowane o wpływ cyklu koniunkturalnego, tj. deficyt strukturalny finansów publicznych, ulegnie w br. poprawie" - dodano.

W ocenie RPP, również deficyt w 2018 r. może się ukształtować poniżej poziomu 2 proc.

"Prognozy NBP, uwzględniające realizację wydatków na poziomie niższym od limitu wydatkowego, wskazują, że deficyt sektora w 2018 r. może ukształtować się na poziomie zbliżonym do 2017 r., a zatem niższym od poziomu wskazanego w Uzasadnieniu (do ustawy budżetowej - PAP)" - napisano w dokumencie.

"Należy przy tym zaznaczyć, że polska gospodarka, podobnie jak jej otoczenie, będzie się w przyszłym roku prawdopodobnie znajdowała w fazie dobrej koniunktury, korzystnie oddziałującej na stan finansów publicznych. Według szacunków NBP, deficyt strukturalny pozostanie w 2018 r. na poziomie bliskim 2 proc. PKB, a zatem wyższym od wspominanego powyżej średniookresowego celu budżetowego" - dodano. (PAP Biznes)