Strata netto Getin Noble Banku powiększyła r: r się do 75,1 mln zł w III kw. 2017Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 75,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 26,54 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 325,71 mln zł wobec 328,86 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 40,41 mln zł wobec 28,94 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 62,84 mld zł na koniec III kw. 2017 r. wobec 66,52 mld zł na koniec 2016 r.

W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 239,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,68 mln zł straty rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2017 roku Grupa Getin Noble Bank S.A. odnotowała ujemny wynik finansowy netto w kwocie 237,8 mln zł. Głównymi negatywnymi czynnikami determinującymi odnotowaną stratę netto były wysokie koszty odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów oraz wyższy poziom kosztów z tytułu BFG" - czytamy w raporcie.

W zakresie aktualizacji wartości aktywów, grupa w 3 kwartałach br. dokonała:

* utworzenia odpisów na aktywa kredytowe obciążające wynik finansowy w łącznej wysokości 675,5 mln zł dotyczących głównie dwóch linii produktowych: kredyty i pożyczki hipoteczne (335,8 mln zł) oraz kredyty detaliczne (272,2 mln zł),

* utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w Open Finance S.A. w wysokości 50,5 mln zł,

* utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości portfela wierzytelności hipotecznych przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 60 mln zł,

* przeszacowania wartości posiadanych nieruchomości inwestycyjnych (przede wszystkim gruntów niezabudowanych) o kwotę 86,3 mln zł, podano także.

"W okresie 9 miesięcy 2017 roku grupa ujęła w księgach koszty związane z opłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w łącznej kwocie 100,4 mln zł (wobec 79,4 mln zł w 3 kwartałach 2016 roku). Wzrost ten wynikał przede wszystkim z konieczności jednorazowego rozpoznania kosztu rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w kwocie 46,8 mln zł. Koszty związane z wpłatami na fundusz gwarantowania depozytów za 9 miesięcy br. wyniosły 53,6 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 310,07 mln zł wobec 149,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik kapitału Tier 1 na koniec września br. wyniósł 12,44% wobec 12,31% rok wcześniej, a łączny współczynnik kapitałowy - odpowiednio: 16,06% wobec 15,69%, podano w raporcie.

"Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 3 kwartałach 2017 roku wyniosła 5,3 mld zł i była nieznacznie niższa od wolumenu sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek sprzedaży o 2,6%). Największy udział w sprzedaży miały kredyty samochodowe oraz wykup wierzytelności leasingowych (łącznie 47,6% udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej). Sprzedaż kredytów gotówkowych stanowiła 22,1% łącznej sprzedaży kredytowej banku" - napisano także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)