Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Cristallum 2 ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 049 399 akcji Gekoplastu, stanowiących 100% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 15,31 zł za sztukę (w przypadku akcji innych niż należące do Capital Partners Investment I FIZ, gdzie cena to 14,88 zł za walor), podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.
"Minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której nabywający zobowiązuje się nabyć te akcje to 3 992 604 akcji, uprawniających do wykonywania 3 992 604 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Nabywający może podjąć decyzję o nabyciu akcji objętych zapisami pomimo nieosiągnięcia minimalnej liczby akcji objętej zapisami, o której mowa w zdaniu poprzednim" - czytamy w informacji.
Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 15,31 zł za jedną akcję, z wyjątkiem 4 458 616 akcji będących własnością Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (uprawniających do 73,7% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz stanowiących 73,7% udziału w kapitale zakładowym), które zgodnie z treścią umowy zawartej 31 października 2017r., zmienionej 27 listopada 2017r. pomiędzy K-Holding S.p.A., wzywającym a Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będą nabywane po cenie w wysokości 14,88 zł za walor, podano także.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 20 grudnia 2017 r., a ich zakończenia - 19 stycznia 2018 r. Przewidywana data zawarcia transakcji to 24 stycznia 2018 r., a jej rozliczenia - 26 stycznia 2018 r.
Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec wzywającego jest Karton S.p.A, którego z kolei podmiotem bezpośrednio dominującym jest K-Holding S.p.A. z siedzibą w Sacile, Włochy. K-Holding jest kontrolowane przez Matteo Bressan oraz Roberto Bressan.
"Wzywający traktuje nabycie akcji spółki jako inwestycję długoterminową. Zamiarem wzywającego jest nabycie do 100% akcji spółki oraz ogólnej liczby głosów na WZA i wycofanie akcji z obrotu na rynku publicznym" - napisano także.
Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu w jego ramach akcji wzywający uzyska prawo do przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, rozpocznie proces przymusowego wykupu akcji Gekoplastu należących do innych akcjonariuszy, zapowiedziano także.
W połowie listopada zarząd Gekoplastu, który posiada 703 376 akcji spółki, stanowiących 11,63% udziału w kapitale zakładowym i w głosach, zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w przypadku ogłoszenia wezwania przez K-Holding S.p.A.
Kilka dni wcześniej prezes Gekoplastu Piotr Górowski poinformował, że spółka zakłada, iż do wycofania jej akcji z giełdy dojdzie w II kw. 2018 r.
Wcześniej Gekoplast otrzymał od K-Holding S.p.A. informację o zawarciu wiążącej umowy zobowiązania do ogłoszenia wezwania pomiędzy K-Holding S.p.A. i Capital Partners Investment I FIZ, posiadającym 4 458 616 akcji emitenta, stanowiących 73,7% w kapitale zakładowym i głosach.
Na początku sierpnia br. Włoski K-Holding, właściciel największego europejskiego podmiotu z branży produkcji płyt polipropylenowych - Karton S.p.A., złożył niewiążącą ofertę zakupu do 100% akcji Gekoplast w formie wezwania giełdowego.
Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
(ISBnews)