„Główny priorytet bułgarskiej prezydencji jest związany z przyjęciem końcowego dokumentu w kwestii Bałkanów Zachodnich na szczycie unijnym w Sofii w maju przyszłego roku. Dokument ten ma potwierdzić polityczną wolę Unii przyłączenia państw tego regionu” – stwierdza się w uchwale, zaaprobowanej przez większość bułgarskich deputowanych.

Drugim ważnym priorytetem jest kontynuacja unijnej polityki spójności po 2020 roku.

"Polityka spójności jest jednym z podstawowych instrumentów osiągnięcia gospodarczej i społecznej konwergencji przy sprawiedliwym podziale środków finansowych między kraje członkowskie. Polityka ta stanowi konstruktywne podejście do regionalnej polityki pomocy regionom zapóźnionym w rozwoju" – stwierdza się w uchwale.

Wśród priorytetów bułgarskiej prezydencji wymieniono również kontynuację i rozwój wspólnej polityki rolnej, zakończenie reformy wspólnego unijnego systemu azylowego oraz podjęcie konkretnych kroków w celu zapobieżenia nielegalnej migracji i przemytu ludzi.

Według parlamentu rząd Bułgarii, opracowując konkretny program prezydencji, powinien położyć nacisk na walkę z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, a także na przyjęcie nowej ramy prawnej funkcjonowania informacyjnego systemu Schengen.

Bułgarska prezydencja chce także popierać unijne programy edukacyjne oraz nasilić wysiłki na rzecz powstania jednolitego rynku cyfrowego.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)