Według obowiązującego kodeksu wyborczego w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez prezesa TK, trzech sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez pierwszego prezesa SN i trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez prezesa NSA. W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w którym zaproponowano, aby w skład PKW wchodził jeden sędzia TK, wskazany przez prezesa TK, jeden sędzia NSA, wskazany przez prezesa NSA oraz siedem osób wskazanych przez Sejm, mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego.

W grudniowym badaniu CBOS zapytało Polaków o ich stosunek do proponowanych zmian. Z badania wynika, że przeciw proponowanym zmianom jest 36 proc. respondentów, zwolenników jest 31 proc.

O ile wśród przeciwników poselskiej propozycji zmian dominują osoby wyrażające swoją opinię w sposób zdecydowany (21 proc.), o tyle wśród popierających ją większość stanowią umiarkowani ich zwolennicy (23 proc.). Co trzeci ankietowany (32 proc.) nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

CBOS przypomina, że w grudniu 2014 roku 63 proc. badanych negatywnie oceniała działalność PKW. Obecnie - jak wynika z badania - PKW pozytywnie ocenia mniej niż połowa Polaków (47 proc.), natomiast odsetek ocen złych jest rekordowo niski (15 proc.). Dwie piąte badanych (38 proc.) nie potrafi ocenić działań PKW.

Najwięcej krytycznych opinii o PKW wyrażają nieliczni badani deklarujący bardzo duże zainteresowanie tym, co się dzieje w życiu politycznym (w tej grupie blisko co trzeci ocenia ją źle). Natomiast najwięcej pozytywnych ocen PKW (61 proc.) jest wśród respondentów deklarujących duże zainteresowanie polityką. Dobrze ocenia ją też większość (54 proc.) badanych średnio zainteresowanych wydarzeniami politycznymi.

Najwięcej pozytywnych ocen działalności PKW wystawiają badani zamierzający głosować w wyborach do Sejmu na Nowoczesną (62 proc.). PKW dobrze ocenia ponad połowa potencjalnych elektoratów Prawa i Sprawiedliwości (56 proc.) oraz Platformy Obywatelskiej (53 proc.). Wśród chcących oddać głos w wyborach do Sejmu na Kukiz’15 blisko połowa (48 proc.) nie potrafi ocenić działalności PKW, a pozostali częściej postrzegają ją pozytywnie (42 proc.) niż negatywnie (11 proc.).

Badani, którzy zamierzają uczestniczyć w ewentualnych wyborach parlamentarnych, ale jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosują, w większości nie mają zdania o pracy PKW (54 proc.). Jednak także w tej grupie znacznie więcej jest ocen pozytywnych (39 proc.) niż negatywnych (7 proc.).

Biorąc pod uwagę wiek badanych można zauważyć, iż najbardziej krytyczni w stosunku do działalności PKW są badani mający od 45 do 54 lat, spośród których 22 proc. ocenia ją źle.

Opinie respondentów związane są z afiliacjami partyjnymi badanych. Na tle pozostałych respondentów, dużym poparciem dla zmian w sposobie powoływania PKW wyróżniają się ci, którzy deklarują zamiar głosowania w wyborach do Sejmu na Prawo i Sprawiedliwość (66 proc.). W elektoratach Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zdecydowanie dominują przeciwnicy zaproponowanych zmian (odpowiednio: 73 proc. i 65 proc.), natomiast blisko połowa zwolenników Kukiz’15 (46 proc.) oraz osób zamierzających głosować, ale niezdecydowanych na kogo oddać głos (45 proc.), nie potrafi zająć stanowiska w tej kwestii.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich w dniach 1-7 grudnia 2017 roku na grupie wybranych losowo 925 osób spośród dorosłych mieszkańców Polski.