"Podstawowym celem Grupy PZU w obszarze operacji zagranicznych jest osiągnięcie do 2020 roku 8% udziału składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w łącznym przypisie Grupy. Cel strategiczny zostanie zrealizowany poprzez utrzymanie silnej pozycji w krajach bałtyckich i dalszy wzrost organiczny spółek" - czytamy w prezentacji strategii.

Długoterminowym celem strategicznym Grupy PZU jest pozycja lidera na każdym rynku, na którym działa, podkreślono także.

"W ramach ekspansji zagranicznej podstawowymi celami akwizycyjnymi będą spółki ubezpieczeniowe, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

* spółka znajduje się w TOP3 na danym rynku

* działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

* satysfakcjonujące założenia dotyczące poziomu rentowności" - czytamy dalej.

Możliwe są akwizycje podmiotów z sektora pozaubezpieczeniowego (np. spółek asset management, banków, podmiotów z segmentu ochrony zdrowia, pośredników usług finansowych), wskazał także ubezpieczyciel.

Przyjęty przez zarząd PZU S.A. i zatwierdzony przez radę nadzorczą PZU S.A. wieloletni plan rozwoju i funkcjonowania spółki zawarty w dokumencie pt. "Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020" stanowi aktualizację wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. "Strategia PZU 2020. Rentowność, Wzrost, Innowacyjność. Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020", który został przyjęty i zatwierdzony odpowiednio przez zarząd i RN PZU S.A. 23 sierpnia 2016 r. W związku z powyższym cele strategiczne określone w dokumencie "Strategia PZU 2020. Rentowność, Wzrost, Innowacyjność. Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020" zostaną zastąpione przez cele wynikające z dokumentu "Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020", podkreślił ubezpieczyciel w komunikacie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

3 pytania do prezesa PZU Pawła Surówki