Jakie dokumenty przygotować?

Podstawę dokumentacji stanowi wypełniony wniosek o becikowe, który znajdziesz TUTAJ. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Becikowe przysługuje rodzinom, w którym dochód na osobę nie może przekraczać 1 922 zł netto.

Poza wnioskiem należy przygotować również:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub (jeśli ojciec jest nieznany) odpis zupełny aktu urodzenia;
Reklama
  • kserokopie dokumentów tożsamości obojga rodziców, a w przypadku cudzoziemców - kart pobytu;
  • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży;
  • samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej nie odebrano zapomogi na dziecko
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodów rodziny z Urzędu Skarbowego, w tym:

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - musi je złożyć każdy pełnoletni członek rodziny;

- w przypadku członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa): zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, w którym zawarte zostaną informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

Dokumenty dotyczące utracenia dochodu:

- dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;

Dokumenty dotyczące uzyskania nowego źródła dochodu:

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy: dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający wysokość i rodzaj dochodu, datę jego uzyskania oraz liczbę miesięcy, podczas których był on uzyskiwany;

- po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy: dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu;

Dokumenty dotyczące kwestii alimentów:

-kopię odpisu orzeczenia zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie/poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia, w którym zawarta będzie treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

Dodatkowo:

-kopię umowy dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

-oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;

-kopię umowy o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

Lista wymaganych dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji rodziny, dlatego może się zdarzyć, że instytucja przyjmująca wniosek poprosi o dostarczenie niewspomnianej tutaj dokumentacji.

>>> Czytaj też: Niska liczba urodzeń w Polsce to efekt egoistycznych wyborów kobiet?