Zysk netto Selvity wzrósł r: r do 6,41 mln zł w 2017 r.Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Selvita odnotowała 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 roku wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,64 mln zł wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,54 mln zł wobec 48,13 zł rok wcześniej, zaś skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły 105,87 mln zł w 2017 r. wobec 66,72 mln zł rok wcześniej.

"W całym 2017 roku grupa kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 105 872 tys. zł, co oznacza wzrost o 59% w stosunku do 2016 r., kiedy to przychody te wyniosły 66 721 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży (w tym ze sprzedaży programów R&D, bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w 2017 r. 87 820 tys. zł, co oznacza dynamikę na poziomie 62% w stosunku do 2016 r., w którym przychody netto ze sprzedaży (w tym z transakcji z Nodthera Ltd., bez uwzględnienia dotacji) wyniosły 54 188 tys. zł."- czytamy w raporcie rocznym.

Przychody wygenerowane przez segment innowacyjny wyniosły 36,73 mln zł, co oznacza wzrost o 100% r/r. W tym samym okresie segment innowacyjny osiągnął zysk operacyjny na poziomie 6,41 mln zł, co oznacza wzrost wysokości 107% r/r.

"W segmencie usług Grupa Selvita w 2017 r. koncentrowała się w dalszym ciągu przede wszystkim na intensywnym wzroście poprzez poszerzanie zakresu działalności, penetrowanie nowych rynków oraz zawieranie większych wartościowo i trwających dłużej kontraktów FTE, a także dużych kontraktów na realizację projektów zintegrowanych. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych za 2017 r. wyniosły 44 208 tys. zł i w porównaniu do 32 404 tys. zł wygenerowanych w 2016 r. wzrosły o 36%. W tym samym okresie segment usługowy osiągnął zysk operacyjny na poziomie 5 277 tys. zł, co oznacza wzrost na poziomie 207% w porównaniu z zyskiem operacyjnym za 2016 r., który wyniósł 1 720 tys. zł oraz rentowność na poziomie wyniku operacyjnego (liczoną jako wynik operacyjny segmentu do jego przychodów ogółem) na poziomie 11%" - czytamy dalej.

Segment bioinformatyczny osiągnął w 2017 r. przychody od klientów zewnętrznych na poziomie 6,89 mln zł, co oznacza wzrost na poziomie 101% r/r. Segment ten osiągnął zysk operacyjny w wysokości 1,54 mln zł.

"W 2017 r. przychody z tytułu dotacji zwiększyły się o 46% w porównaniu do roku poprzedniego - z 12 067 tys. zł do 17 591 tys. zł. Wartość przychodów z dotacji za 2017 r. nie zawiera kwoty 4.756 tys. zł, która została ujęta w bilansie równolegle do aktywowanych kosztów prac rozwojowych. Zwiększenie przychodów z tytułu dotacji wynika przede wszystkim z rozpoczęcia ponoszenia kosztów na nowe projekty innowacyjne realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020" - podała także spółka.

"W minionym roku odnotowaliśmy znaczący postęp w prowadzonych aktualnie projektach innowacyjnych. Kontynuowaliśmy badanie kliniczne SEL24 w trzech renomowanych ośrodkach onkologicznych w Stanach Zjednoczonych. W marcu 2017 roku miało miejsce pierwsze podanie leku SEL24 choremu na ostrą białaczkę szpikową. Nie obyło się jednak bez problemów. W październiku 2017 roku spółka została powiadomiona o zawieszeniu przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration) badania klinicznego SEL24. Niemniej, dzięki niezwłocznemu podjęciu działań przez zespół naukowy Selvity już w grudniu 2017 roku udało się uzyskać zgodę na wznowienie badania. Drugim kluczowym projektem prowadzonym przez spółkę w ramach segmentu R&D jest SEL120 (inhibitor kinaz CDK8 w ostrej białaczce szpikowej). W roku 2017 rozpoczęto przygotowania projektu do wprowadzenia go do I fazy badań klinicznych, co powinno nastąpić do końca 2018 roku" - napisał prezes Selvity Paweł Przewięźlikowski w liście do akcjonariuszy.

Za duży sukces uznać należy zawarcie umowy z Leukemia & Lymphoma Society, największą na świecie fundacją wspierającą walkę z nowotworami krwi, której przedmiotem jest współpraca finansowa, naukowa i medyczna z Selvitą nad SEL120. Zawarcie tej umowy nie tylko zapewnia znaczące środki finansowe na rozwój przedkliniczny i kliniczny związku, ale przede wszystkim stanowi potwierdzenie najwyższych kompetencji zespołu badawczego spółki oraz obiecujących danych naukowych cząsteczki SEL120, czytamy dalej.

W 2017 roku Selvita kontynuowała również współpracę ze stałymi partnerami H3 Biomedicine w ramach platformy inhibitorów kinaz oraz Merck w zakresie platformy metabolizmu nowotworów. W 2017 roku zreorganizowana została współpraca z Nodthera Ltd w ramach projektu inhibitorów inflamasomu.

Znaczący rozwój w ub. roku odnotował także Segment Usług - zespoły działające w obszarze chemii, biologii, biochemii oraz analityki nawiązały szereg nowych relacji wśród dużych i średnich firm farmaceutycznych, a także producentów leków biotechnologicznych.

"Spółka czyni ciągłe starania, aby jak największa ilość usług wykonywana była w modelu FTE. Jeszcze 4 lata temu około 90% usług świadczonych było na podstawie rozliczenia fixed-price. Obecnie około 70% usług świadczonych jest w modelu FTE oraz na podstawie projektów zintegrowanych. Niemniej istotna pozostaje dla spółki również współpraca prowadzona z instytucjami naukowymi oraz ośrodkami akademickimi" - czytamy także w liście prezesa.

Spółka realizuje również intensywne prace związane z rozwojem infrastruktury. Selvita pozyskała w ub. roku dofinansowanie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków w Krakowie wysokości blisko 33,7 mln zł oraz przygotowała dokumentację projektową budynku. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane zostało na II kwartał 2018 r., a uruchomienie pierwszych laboratoriów - na II połowę 2019 r. Docelowo krakowska inwestycja w ciągu najbliższych 10 lat będzie mogła pomieścić do 1 tys. pracowników.

Zespołu specjalistów Selvity na przestrzeni 2017 roku wzrósł z 364 do 431 pracowników, co stanowi wzrost zatrudnienia o 18% r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 4,99 mln zł wobec 1,49 mln zł straty rok wcześniej.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)