Rządowy program Dostępność Plus planowany jest na lata 2018-2025. Celem działań ma być zapewnienie niezależności życia i podniesienia jego jakości osobom o szczególnych potrzebach m.in. seniorom, osobom na wózkach inwalidzkich i poruszającym się o kulach czy laskach, niewidomym i słabowidzącym, głuchym i słabosłyszącym, z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, kobietom w ciąży i osobom z małymi dziećmi. Planuje się, że na program Dostępność plus zostanie przeznaczone ponad 23 mld zł - z funduszy unijnych i krajowych oraz tak zwanych funduszy norweskich i EOG.

Za program Dostępność plus odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Resort w publikacji dostępnej na stronie internetowej przypomniał, że brak dostępności stwierdziły kontrole Najwyższej Izby Kontroli z 2012 roku przeprowadzone w województwie podlaskim. Wśród 121 przebadanych obiektów aż 110 (91 proc.) nie zostało dostosowanych do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Jak wynika z analizy MIiR w powiatach województwa mazowieckiego całkowicie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami jest tylko 9 proc. obiektów użyteczności publicznej.

MIiR przyznał, że brakuje badań i analiz przedstawiających skalę problemu w małych miastach i na wsi, gdzie poziom dostępności jest zdecydowanie niższy.

Zasadniczym problemem zdiagnozowanym przez resort jest brak standardów, które byłyby zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego oraz brak skutecznych mechanizmów kontrolnych, gwarantujących realizację dostępności dla nowych obiektów i przestrzeni. Polska jako jedno z czterech państw europejskich nie ma prawnie przyjętych standardów dostępności.

W publikacji zwrócono uwagę, że dostępność architektoniczna dotyczy nie tylko przestrzeni publicznej, ale w jeszcze większym stopniu mieszkań, w których mogą istnieć pierwsze, uniemożliwiające niezależne życie bariery.

W 2015 roku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ubiegało się ponad 36 tys. osób. Wsparcie otrzymało ponad 17 tys. Zdaniem MIiR pokazuje to jak duża jest skala potrzeb, które w związku ze starzeniem się społeczeństwa będą wciąż rosnąć.

Autorzy programu stwierdzili, że dostępne mieszkanie i przyjazna przestrzeń lokalna to warunek samodzielności i niezależnego życia każdego z nas. Rząd chce poprawiać dostępność bloków, mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni, słuchając potrzeb mieszkańców. Dzięki realizacji zaplanowanych w programie działań wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności i będą od początku projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać.

Dla istniejących budynków, pojawią się nowe możliwości ich modernizacji (na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi, automatycznego oświetlenia). Skala programu nie pozwoli na całkowitą przebudowę infrastruktury od , ale stopniowe, systematyczne działania, przy okazji prowadzonych remontów i modernizacji.

Dzięki programowi Dostępność plus aktywne spółdzielnie mieszkaniowe i gminy będą mogły sięgnąć po środki na poprawę warunków mieszkaniowych. Zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa sprawia, że liczba osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych szybko wzrasta. Syndrom "czwartego piętra" doskonale obrazuje bariery, z jakimi muszą mierzyć się osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Wśród osób narażonych na wykluczenie ze społeczności lokalnych są także rodzice z małymi dziećmi, oraz osoby po urazach czy osoby słabsze i chore.

Inny program rządowy, Mieszkanie plus, jest okazją do poprawy dostępności komunalnych zasobów mieszkaniowych. W kształtowaniu dostępnej przestrzeni publicznej kluczową rolę ma odgrywać samorząd lokalny.

Działania w ramach Dostępności plus zakładają przygotowanie dla osób starszych i niepełnosprawnych określonej puli mieszkań w ramach programu rządowego Mieszkanie plus. Mieszkania te będą mogły zostać przeznaczone na wynajem lub zakup. Natomiast pozostałe lokale będą zaprojektowane w sposób uniwersalny i będą uwzględniać rozwiązania łatwo adaptowalne do zmieniających się potrzeb różnych użytkowników.

Kolejnym działaniem będzie uruchomienie programu dla samorządów terytorialnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego, który umożliwi poprawę dostępności architektonicznej i komunikacyjnej części wspólnej budynku (np. montaż wind, wideofony, podjazdy zamiast schodów). Przewiduje się także umożliwienie likwidacji barier w istniejącym zasobie mieszkaniowym (np. pochylnie, poręcze i uchwyty, dostosowane łazienki oraz meble kuchenne).

Jeżeli pojawią się takie bariery, których usunięcie będzie niemożliwe, zostanie wprowadzone dofinansowanie do zamiany mieszkania na bardziej dostępne. Wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany legislacyjne, aby zadanie było możliwe do dofinansowania ze środków PFRON.

W ramach wsparcia gmin przewiduje się przeprowadzenie konkursu, w którym wybrane gminy otrzymają doradztwo, a następnie opracowane zostaną indywidualne plany poprawy ich dostępności. Działanie będzie realizowane wspólnie z mieszkańcami, tak by jak najlepiej zidentyfikować bariery i potrzeby.

Przewiduje się preferencje dla małych gmin i obszarów wiejskich. Po opracowaniu planów dla 100 gmin, w oparciu o instrumenty grantowe i pożyczkowe bariery te będą mogły zostać usunięte.

Proponuje się też, by zostały wprowadzone mechanizmy kontrolne, które zagwarantują dostępność nowych obiektów i przestrzeni. Odpowiednie organy administracji architektoniczno-budowlanej zostaną przygotowane do skutecznego projektowania, wykonywania i nadzoru nad inwestycjami. Przewiduje się szkolenia z praktycznego stosowania zasad dostępności w budynkach użyteczności publicznej i ich otoczenia. Proponuje się także uruchomienie dla inwestorów usług doradczych i konsultacyjnych tak, by uwrażliwić ich na dostępność dla potrzebujących.

Program Dostępność plus przewiduje 780 mln zł wsparcia na poprawę architektury.