Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej dla przedsiębiorstw w II kwartale br., przy wzroście popytu na finansowanie. Banki oczekują niewielkiego wzrostu popytu na kredyty hipoteczne oraz konsumpcyjne w II kwartale br., wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP).
"Na II kw. 2018 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa (zwłaszcza przez MSP na kredyty długoterminowe)" - czytamy w raporcie.
NBP podał, że w I kwartale 2018 r. zgłaszany przez przedsiębiorstwa popyt na kredyty nie zmienił się.
"Pojedyncze banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego oraz większym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji. W opinii niektórych banków, które odczuły spadek popytu, przyczyniły się do tego czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. mniejsza aktywność przedsiębiorstw w I kw." - czytamy dalej.
Ubiegły kwartał był kolejnym z rzędu, w którym banki kontynuowały zwiększanie pozaodsetkowych kosztów kredytu oraz podniosły marże kredytową. Jednocześnie niektóre banki zmniejszyły wymagania dotyczące posiadanych zabezpieczeń i wydłużyły maksymalny okres kredytowania. Pozostałe warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się istotnie.
Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w I kwartale 2018 r., uzasadniały to głównie wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż (budownictwo) oraz przewidywaną sytuacją gospodarczą
"Na II kw. 2018 r. banki przewidują brak istotnych zmian polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych oraz oczekują kontynuacji istotnego wzrostu popytu" - czytamy dalej.
W I kw. 2018 r. banki zaobserwowały istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Był to najwyższy wzrost popytu od połowy 2007 r. i znacznie przewyższał przewidywania banków z poprzedniej edycji ankiety.
"W opinii ankietowanych banków do wzrostu popytu przyczyniły się głównie czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. udostępnienie ostatniej transzy na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych". Ponadto do wzrostu popytu przyczyniły się prognozy odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz w przypadku niektórych banków złagodzenie przez nie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych" - czytamy także.
NBP podał, że w I kw. 2018 r. pojedyncze banki zaobserwowały wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.
"Do głównych przyczyn wzrostu popytu banki zaliczyły zmianę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz czynniki nieuwzględnione w ankiecie. Według ankietowanych banków na spadek popytu wpłynęło wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania, spadek zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku oraz zmiana kryteriów udzielania kredytów" - czytamy dalej.
W I kw. 2018 r. pojedyncze banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Jednocześnie w I kw. 2018 r. ankietowane banki podwyższyły pozaodsetkowe koszty kredytu oraz zwiększyły maksymalną dostępną kwotę kredytu konsumpcyjnego. Pozostałe warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych nie zmieniły się istotnie.
"Na II kw. 2018 r. banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu" - czytamy także.
Ankieta została przeprowadzona na początku kwietnia 2018 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89%.
(ISBnews)