GetBack chce część wierzytelności skonwertować na akcjeWarszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - GetBack planuje, że wierzytelności należące do Grupy 1 w wymiarze 34,64% będą skonwertowane na akcje, wynika z propozycji układowych spółki. Spłata należności głównej, określonej na 63,36% będzie przebiegać w ratach, rozłożonych do 2025 roku.

Wierzytelności należące do Grupy 1, która obejmuje posiadaczy niezabezpieczonych obligacji oraz wierzycieli, którzy udzielili spółce niezabezpieczonych kredytów na jej majątku mają być - zgodnie z propozycjami układowymi - spłacone w 63,36 proc. w ratach rozłożonych na kilka lat - w następujących terminach i wysokościach: 31.12. 2018 - 1,26%, 21.12.2019 - 23,97%, 21.12.2020 - 30,57%, 31.12.2021 - 19,48%, 21.12.2022 - 7,45%, 31.12.2024 - 3,92%, 31.12.2025 - 1,37%.

Odsetki od obligacji oraz od rat kredytów zostaną umorzone.

Grupa 2 obejmuje wierzycieli publicznoprawnych i ma zostać spłacona w całości. Grupa 3 obejmuje wszystkich wierzycieli spółki niezaliczonych do pozostałych Grup i tak jak Grupa 1 -zostanie spłacona w 63,36% - również w ratach rozłożonych w czasie.

GetBack planuje, że część wierzytelności Grupy 1 będzie podlegała konwersji na akcje. Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę 4,12 mln zl do kwoty ok. 9,12 mln zł w drodze ustanowienia ok. 82,4 mln nowych akcji na okaziciela serii F.

"Liczba akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi kwoty stanowiącej 34,64% należności głównej, przysługującej danemu wierzycielowi oraz ceny emisyjnej jednej akcji wynoszącej 8,63 zł" - czytamy także.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,05 zł. Łączna wartość nominalna wszystkich akcji wyniesie ok. 4,12 mln zł.

Łączna cena emisyjna wszystkich akcji wyniesie nie mniej niż ok. 711,11 mln zł.

Get podał dziś we wniosku o otwarcie postępowania układowego, że suma wierzytelności wynosi 2 815 mln zł, w tym suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 mln zł.

GetBack 2 maja br. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r."

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)