Pragma Inkaso zdecydowała o emisji do 65 tys. obligacji serii GWarszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Pragma Inkaso podjęła decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 65 000 obligacji serii G, poinformowała spółka. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

"Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej emitenta. Emisja obejmuje nie więcej niż 65 000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Organizatorem emisji jest Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emitent będzie oferował obligacje serii G w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych w warunkach emisji. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 30 000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, podano także.

"Obligacje zostaną wykupione w terminie 3 lat od dnia ich przydziału, tj. 21 maja 2021 r. (...) Obligacje serii G oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 21 maja 2018 r." - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)