ATM odnotował 3,33 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 10,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,13 mln zł wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w okresie I kw. 2018 r. wyniosła 11,87 mln zł wobec 10,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,59 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 33,18 mln zł rok wcześniej.

Marża ze sprzedaży wyniosła 19,55 mln zł w I kw. wobec 18,20 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki wypracowane przez ATM w pierwszym kwartale 2018 roku należy ocenić jako satysfakcjonujące z punktu widzenia średnio- i długookresowego celu postawionego przed zarządem spółki. Był to kwartał, w którym pojawiły się już pierwsze efekty działań reorganizacyjnych, skupionych przede wszystkim wokół zwiększania kompetencji i skuteczności w obszarze sprzedażowym. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ok. 1,5% kw./kw., głównie dzięki sprzedaży usług segmentu data center. Równolegle kontynuowane były działania mające na celu racjonalizację strony kosztowej – w rezultacie osiągnięto poprawę rentowności sprzedaży o ok. 2 punkty procentowe w porównaniu do kwartału bezpośrednio poprzedzającego, co przełożyło się na wzrost marży ze sprzedaży o ok. 6% kw./kw. (7,5% r/r). Koszty ogólnego zarządu o powtarzalnym charakterze – wyłączając amortyzację – pozostały na zbliżonym poziomie do czwartego kwartału 2017 roku, natomiast istotnie spadły jednorazowe koszty związane z restrukturyzacją emitenta (o ok. 1,6 mln zł kw./kw.).Ostatecznie zysk EBITDA ATM w I kwartale 2018 roku wzrósł o 9% kw./kw. (do 11,9 mln zł; +9% r/r). "- podała spółka w sprawozdaniu.

"Znaczący wpływ na ostateczny poziom zysku netto spółki miały dodatkowo: - udział w stracie Linx za I kw. 2018 r. wynoszący niemal 0,3 mln zł, który został jednak zrekompensowany na poziomie przychodów finansowych poprzez rozpoznanie 2,2 mln zł przychodów w następstwie utrzymania wartości udziałów w jednostce stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V. na poziomie z testu na utratę wartości przeprowadzonego na dzień 31.12.2017 r." - czytamy także.

ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)