PBG odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,39 mln zł wobec 25,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310,46 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 456,18 mln zł rok wcześniej.

"Do najistotniejszych źródeł przychodów z podstawowej działalności grupy w I kwartale 2018 roku należały następujące kontrakty budowlane:

- kontrakt pod nazwą 'Budowa bloku energetycznego o mocy 800-910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III–Elektrownia II' podpisany pomiędzy Tauron Wytwarzanie, a Rafako - zrealizowane przychody: 139 911 tys. zł;- kontrakt pod nazwą 'Dostawa i montaż Instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotła AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w Elektrowni Kozienice' podpisany pomiędzy Enea Wytwarzanie a Rafako - zrealizowane przychody: 49 283 tys. zł;

- kontrakt pod nazwą 'Budowa bloku elektrociepłowni opalanego biopaliwem składającego się z kotłów fluidalnych oraz systemu przenoszenia i dostawy biopaliwa' podpisany pomiędzy UAB Vilnuaus Kogeneracine Jegaine, a Rafako - zrealizowane przychody: 25 721 tys. zł;

- kontrakt pod nazwą 'Redukcja NOx w kotle OP-650 nr 1, 2 i 3 w Elektrowni Ostrołęka B – zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji odazotowania spalin dla opalanych węglem kamiennym i biomasą kotłów typu OP-650', podpisany pomiędzy Energa Elektrownie Ostrołęka, a Rafako - zrealizowane przychody 14 130 tys. zł;

- kontrakt pod nazwą 'Projekt, dostawa i montaż rusztu, kotła i instalacji oczyszczania spalin dla dwóch linii ZTUO (Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów) Szczecin', podpisany pomiędzy Mostostal Warszawa, a Rafako - zrealizowane przychody: 10 965 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2018 r. wyniosła 2,31 mln zł wobec 4,49 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)