Strata netto grupy GetBacku wyniosła w 2017 roku ok. 1,33 mld zł wobec 200 mln zł zysku rok wcześniej - wynika ze wstępnego, niezaudytowanego sprawozdania finansowego grupy.

Wcześniej spółka podawała, że szacunkowa skonsolidowana strata netto za rok 2017 wyniesie ok. 1,2 mld zł.

Ze wstępnego sprawozdania windykatora wynika, że strata operacyjna w 2017 roku wyniosła 1,18 mld zł wobec 234,7 mln zł zysku w 2016 r., w tym strata EBIT segmentu funduszy własnych wyniosła ok. 1 mld zł, a segmentu funduszy zewnętrznych ok. 165 mln zł.

"Zapadające i przedstawione Spółce do wykupu w 2018 r. obligacje z opcją PUT, problemy z pozyskaniem nowego finansowania oraz agresywna polityka inwestycyjna Grupy w II półroczu 2017 r, stały się główną przyczyną, iż Spółka doświadczyła trudności w spełnieniu wszystkich wymagalnych zobowiązań finansowych" - napisano w raporcie.

"Sytuacja płynnościowa Spółki spowodowała utratę zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań płatniczych bez ponoszenia nadzwyczajnych kosztów" - dodano.

SPŁATY W '17 WYNIOSŁY 241 MLN ZŁ, W TYM Z OPCJĄ PUT 91 MLN ZŁ

Spółka podała, że od 1 stycznia 2018 r. do dnia publikacji skonsolidowanego sprawozdania za 2017 r. wyemitowane zostały obligacje o łącznej wartości nominalnej 465,4 mln zł. Spłaty w tym okresie wyniosły (w wartości nominalnej) 241,1 mln zł.

Łączna ekspozycja wartości nominalnej obligacji z opcją „put” na dzień bilansowy wyniosła 554,4 mln zł, natomiast wartość ekspozycji na dzień publikacji wynosi 893,7 mln zł.

GetBack podał, że w 2017 roku dokonał wykupu obligacji z opcją „put” o łącznej wartości nominalnej 72 mln zł, a od 1 stycznia 2018 roku grupa dokonała wykupu obligacji z opcją PUT o łącznej wartości nominalnej 91 mln zł.

Spółka poinformowała, że obecnie jest w trakcie weryfikacji ponad 1.900 sztuk otrzymanej korespondencji dotyczącej m.in.: żądania natychmiastowego wcześniejszego wykupu obligacji, zgłoszenia przedterminowego wykupu obligacji, wezwania do zapłaty obligacji oraz odsetek do obligacji.

>>> Polecamy: Amber Gold zarabia, ale ma do oddania 666 mln zł

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych na koniec 2017 roku wynosiły 2,22 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły 804,9 mln zł.

Spółka podała, że do wykupu w terminie do 6 miesięcy są zobowiązania na 313,2 mln zł, a w okresie 6-12 miesięcy zobowiązania opiewające na 384 mln zł.

GetBack poinformował, że nie zostały spełnione kowenanty finansowe, a co do zasady ich naruszenie skutkować może po stronie obligatariusza możliwością złożenia żądania przedterminowego wykupu obligacji.

Wartość księgowa obligacji emitowanych w ramach grupy, w których na koniec grudnia 2017 r. niespełnione zostały kowenanty finansowe, wynosi 1,02 mld zł.

GETBACK WYCENIŁ PORTFELE WIERZYTELNOŚCI W STRESS-TESTACH

Przychody grupy były w 2017 r. ujemne, na poziomie minus 302,2 mln zł, w tym przychody z nabytych pakietów wierzytelności wyniosły minus 331,1 mln zł.

Spółka podała, że na spadek przychodów z nabytych pakietów wierzytelności miała wpływ przede wszystkim wycena portfeli wierzytelności z zastosowaniem metodologii o charakterze stress-test.

"Grupa zaprezentowała ujemne przychody w związku z utratą wartości portfeli wierzytelności w wysokości 639.292 tys. zł z tytułu obsługiwanych portfeli wierzytelności i powracających portfeli wierzytelności, z wycofanych umów sprzedaży z powodu braku zapłaty do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z powodu wycofania wyniku na sprzedaży pakietów wierzytelności w wysokości 178.780 tys. zł z tytułu nabycia certyfikatów inwestycyjnych i przejęcia kontroli nad dwoma funduszami oraz z powodu braku zapłaty ceny przez wybrane fundusze co wiązało się z sytuacją reputacyjną spółki" - napisano w raporcie.

Kapitały własne na koniec 2017 roku miały wartość ujemną i wyniosły 622 mln zł.

GETBACK ODPISAŁ PEŁNĄ WARTOŚĆ EGB INVESTMENTS

GetBack podał, że przeprowadził test utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia akcji EGB Investments. W wyniku tego testu zweryfikowano możliwość osiągnięcia zakładanych na dzień nabycia korzyści wynikających z synergii przychodowych, a także kosztowych oraz dokonano odpisu aktualizującego na łączną kwotę 179,2 mln zł.

"Mając na uwadze, iż w dniu 09.05.2018 r., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (...) wydał postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego GetBack SA w formie przyspieszonego postępowania układowego, spółka zdecydowała się zastosować ostrożnościowe podejście i dokonać odpisu pełnej wartości firmy z uwagi na utratę ich wartości" - napisano w raporcie.

GetBack podał, że przeprowadził test na utratę wartości aktywa relacje z Altus TFI i zdecydował się dokonać odpisu w wysokości 25 mln zł. Spółka przeprowadziła także test na utratę wartości baz danych, w wyniku czego dokonano odpisu w wysokości 32,6 mln zł.

GŁOSOWANIE NAD PROPOZYCJAMI UKŁADOWYMI ZA 6-8 MIESIĘCY

Na początku maja spółka złożyła w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. 9 maja nastąpiło otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

GetBack podał, że wstępnie zakłada, że głosowanie nad propozycjami układowymi powinno nastąpić w okresie 6–8 miesięcy od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

"Spółka zakłada możliwość kontynuowania bieżącej działalności przez okres najbliższych 12 miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego mimo istniejących na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wymagalnych zobowiązań finansowych oraz naruszenia postanowień umów kredytowych i warunków emisji obligacji" - napisano w raporcie rocznym.

"Zarząd Spółki wierzy w realizację planu (restrukturyzacji) i dlatego zakłada kontynuację działalności jako podstawę sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego" - dodano.

Spółka w osobnym komunikacie podała, że przesunęła termin publikacji raportu za I kwartał. Raport ten ma być opublikowany 29 czerwca, a nie 30 maja, jak zakładano wcześniej.