Silny spadek odnotowaliśmy również w obszarze umorzeń, które w styczniu zmniejszyły swoją wartość o 39 proc. i wyniosły 4,8 mld zł. Na przestrzeni ostatnich 27 miesięcy niższy odpływ odnotowaliśmy jedynie raz - w listopadzie 2006 roku (niespełna  minus 4 mld zł).

Tak wyraźny rozdźwięk pomiędzy dynamiką sprzedaży (nowa sprzedaż i konwersje) oraz umorzeń doprowadził do istotnego zmniejszenia salda wpłat i umorzeń, które w styczniu wyniosło  minus 0,3 mld zł. "Gdybyśmy nie brali pod uwagę jednorazowej operacji polegającej na wpłatach dokonanych w koncu 2008 roku do własnego TFI przez Commercial Union to okazałoby się, że w styczniu mieliśmy najkorzystniejszy ujemny bilans, jaki mogliśmy obserwować od listopada 2007 roku. Był to moment, w którym w segmencie funduszy zarządzanych przez krajowe TFI umorzenia zaczęły przewyższać wartości nowych wpłat" - podsumowują Analizy Online.

Saldo operacji zakupu i umorzeń jednostek liczone dla ostatnich 12 miesięcy spadło z 29,8 mld zł na koniec grudnia zeszłego roku do 19 mld zł na koniec stycznia br. Złożyły się na nie nabycia o wartości 83,4 mld zł oraz umorzenia, których wartość wyniosła 102,4 mld zł.

Podobnie jak w grudniu zeszłego roku, najkorzystniejszym saldem w styczniu mogły się pochwalić fundusze dłużne, które pozyskały 0,68 mld zł nowych aktywów.

Saldo wpłat i umorzeń miało również wartość dodatnią w przypadku grupy funduszy pozostałych ( plus 28,6 mln zł), funduszy akcyjnych (plus 14,6 mln zł) oraz funduszy private equity ( plus 9,2 mln zł).

Z zerowym saldem miesiąc zakończyły fundusze nieruchomości, sekurytyzacyjne, hedgingowe i surowcowe. Wyraźną przewagę umorzeń nad wpłatami, piętnasty raz z rzędu, odnotowały fundusze mieszane ( minus 0,52 mld zł). Największa dysproporcja (minus 0,55 mld zł) wystąpiła natomiast w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Obie te grupy produktów w największym stopniu przyczyniły się do ujemnego salda wpłat i umorzeń na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Z funduszy mieszanych Polacy wypłacili o ponad 15,4 mld zł więcej niż do nich wpłacili, natomiast w przypadku funduszy pieniężnych i gotówkowych saldo wyniosło minus 5,7 mld zł - obliczają Analizy Online.