Oferta konsorcjum Torpolu na prace w Gdyni za 1,84 mld zł wyższa od budżetu PLKWarszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Torpolu oraz PUT Intercor, warta ok. 1 498,8 mln zł netto (tj. ok. 1 843,6 mln zł brutto), przedstawia najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny oraz terminu realizacji w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podał Torpol. Jednocześnie cena oferty przekracza środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji, które wynoszą 1 112,9 mln zł brutto. Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 50%.

"Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią całkowita cena brutto (waga 60%), termin realizacji (waga 30%) oraz doświadczenie personelu wykonawcy (waga 10%). Jednocześnie spółka wyjaśnia, że inwestor nie przekazał informacji odnośnie punktacji poszczególnych ofert dla kryterium 'doświadczenie personelu wykonawcy' (waga 10%), w związku z czym aktualnie nie jest możliwe wskazanie oferenta, który uzyskał największą liczbę punktów dla przedmiotowego postępowania przetargowego po uwzględnieniu łącznie wszystkich trzech kryteriów, a tym samym, którego oferta jest najkorzystniejsza. W konsekwencji uzyskanie przez spółkę największej liczby punktów w kryterium cena i termin realizacji nie przesądza, że oferta spółki zostanie uznana przez inwestora za najwyżej punktowaną i w konsekwencji najkorzystniejszą w postępowaniu" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji robót budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na koniec września 2020 r., podano także.

"Emitent informuje, że inwestor przewiduje możliwość przeprowadzenia aukcji w przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu. Emitent będzie informował w trybie kolejnego raportu bieżącego o dalszych istotnych etapach związany z ww. postępowaniem" - czytamy także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)