Bank Pekao

Bank Pekao odnotował 539,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 535,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Bank Pekao podtrzymuje oczekiwanie osiągnięcia dwucyfrowego wzrostu zysku netto w 2018 roku, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>> 

Bank Pekao oczekuje, że w kolejnych kwartałach jego marża odsetkowa netto będzie rosła o 1-2 punkty bazowe, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>> 

Bank Pekao oczekuje, że koszty ryzyka w II połowie roku będą podobne do zanotowanych w I półroczu, poinformował wiceprezes Marek Lusztyn. >>>> 

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 346 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 533 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 32,92 TWh w I poł. 2018 r. (wzrost o 18% r/r), w tym z węgla brunatnego - 19,29 TWh (spadek o 3% r/r), podała spółka. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje osiągnąć pełną konsolidację aktywów wydzielonych do spółki zależnej PGE Energia Ciepła 2 stycznia 2019 r., poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podtrzymuje, że spodziewa się spadku EBITDA r/r w energetyce konwencjonalnej (w tym w nabytych aktywach) i w obrocie, umiarkowanego wzrostu w dystrybucji i stabilnej sytuacji w energetyce odnawialnej w 2018 r., podała spółka. >>>> 


>>> Zobacz też rekomendacje  

Ronson

Ronson odnotował 6,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ronson Development podtrzymuje plany zakładające przekazanie klientom w całym 2018 roku łącznie około 800 lokali, poinformował prezes Nir Netzer. Spółka chce też w tym roku sfinalizować proces przeniesienia siedziby do Polski. >>>> 

Enea

Enea odnotowała 431 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w I poł. 2018 r. według wstępnych danych, podała spółka. >>>>  

Asbis Enterprises Plc 

Asbis odnotował 1,22 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,47 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Asbis "w pełni" podtrzymał tegoroczną prognozę zysku netto poziomie 9-10 mln USD, ale może ją zaktualizować, podała spółka. >>>> 

Asbis Enterprise podtrzymuje prognozę wyników na 2018 r., zakładającą wypracowanie przychodów na poziomie 1,8-1,9 mld USD oraz zysku netto po opodatkowaniu w wysokości 9-10 mln USD, choć nie wyklucza nawet ich przekroczenia, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou. >>>> 

BZ WBK

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zmianę statutu Banku Zachodniego WBK, polegającą na podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N, które otrzyma Deutsche Bank AG, w zamian za wydzieloną część Deutsche Bank Polska (DBPL), podał bank. >>>> 

Novaturas

Novaturas odnotowało 3,46 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 3,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Marvipolu Development

Projekt 010 sp. z o.o. - spółka zależna Marvipolu Development - zawarła z dwoma podmiotami przedwstępną umowę nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni ok. 0,25 ha w Gdańsku za 38 mln zł, podała spółka. >>>> 

Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste zawarte statucie Marvipol Development, złożył oświadczenie o powołaniu Mariusza Wojciecha Książek i Mariusza Poławskiego do zarządu spółki na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 11 sierpnia 2018 roku do 11 sierpnia 2020 roku oraz do pełnienia dotychczasowych funkcji odpowiednio prezesa i wiceprezesa zarządu, podała spółka. >>>> 

Grupa Azoty

Wpływ procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (AFRIG) na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty w I poł. 2018 r. to -36 mln zł, a wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) to -55 mln zł, podały spółki. >>>> 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper odnotowało 7,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 6,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Inwestycje.pl 

Inwestycje.pl, jej akcjonariusze dysponujący 97,75% walorów, prezes Przemysław Spyra oraz Greycloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Prometeia Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarli umowę inwestycyjną ze spółką Inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w Łodzi, przewidującą sprzedaż akcji Inwestycje.pl na rzecz Inwestorzy.TV, podały Inwestycje.pl. Do końca 2019 r. ma nastąpić połączenie Inwestycje.pl z Inwestorzy.TV. >>>> 

Mostostal Warszawa 

Oferta Mostostalu Warszawa warta 29,99 mln zł brutto została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu pn. "Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowej i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem" Etap I - roboty budowlane wraz z instalacją gazów medycznych, podała spółka. >>>>  

Dom Development

Dom Development wprowadził do oferty 138 mieszkań w ramach I etapu osiedla Stacja Grochów w Warszawie przy ul. Przeworskiej 8 oraz 10 lokali usługowych, poinformowała spółka. Termin przekazania gotowych mieszkań z I etapu inwestycji planowany jest na II kwartał 2020 roku. Docelowo na terenie osiedla powstanie ponad 550 lokali. >>>>   

British Automotive Holding

Akcjonariusz Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienia osobiste zawarte w statucie British Automotive Holding (BAH), złożył oświadczenie o powołaniu Mariusza Wojciecha Książek do zarządu spółki i pełnienia funkcji prezesa zarządu na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 9 sierpnia 2018 roku do 9 sierpnia 2020 roku, podała spółka. >>>> 

Grupa Kęty

Grupa Kęty ocenia perspektywę drugiego półrocza jako bardzo dobrą. Spółka nie przewiduje rewizji prognozy na 2018 r. w górę, poinformował członek zarządu Adam Piela. >>>> 

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 17,2% r/r do 669,3 mln zł w lipcu 2018 r., podała spółka. >>>> 

Budimex

Konsorcjum firm Ferrovial Agroman, Budimex i Estudio Lamela zawarło z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" ugodę sądową w związku ze sporem dotyczącym realizacji kontraktu - "Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie - Budowa Terminala Pasażerskiego 2 wraz z infrastrukturą techniczną", toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), podał Budimex. >>>>  

Baltona 

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 46,76 mln zł w lipcu 2018 r. i były wyższe o 49% r/r, podała spółka. >>>> 

ZA Puławy

Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna od Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) dokonały odpisu aktualizującego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 6 771 tys. zł, podały ZA Puławy. Wpływ tego zdarzenia na wynik na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za pierwsze półrocze wyniesie 5 485 tys. zł. >>>>