ZM Ropczyce miały 6,28 mln zł zysku netto, 13,78 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 6,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,78 mln zł wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,43 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 65,1 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 8,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,13 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik netto skorygowany wyniósł odpowiednio: 21,8 mln zł wobec 7,1 mln zł rok wcześniej.

Zdarzenia, o które skorygowano wynik, to: "Styczeń 2018: podatek dochodowy od sprzedaży akcji ZMI: 6,9 mln zł; Czerwiec 2018: utworzenie odpisu aktualizującego na niespłacone wierzytelności spółki Mostostal-Energomontaż Gliwice S.A.: 6,1 mln zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w I poł. br. 182,4 mln zł w porównaniu z 132,59 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 103% r/r do 33,55 mln zł.

"Wysoką dynamikę sprzedaży zawdzięczamy w znacznym stopniu konsekwentnej realizacji przyjętej w ubiegłym roku strategii dywersyfikacji, tzw. 4D, zgodnie z którą uzupełniamy naszą ofertę produktową o nowoczesny inżyniering rozwijając jednocześnie współpracę w tym obszarze z wyspecjalizowanymi firmami. Drugim istotnym czynnikiem jest oczywiście dobra koniunktura, która naszym zdaniem potrwa jeszcze ok. 2-3 lata. W bieżącym roku zakładamy utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że odnotowała wzrosty we wszystkich obsługiwanych segmentach rynku. Sprzedaż dla branży hutnictwa żelaza i stali ukształtowała się na poziomie 95,2 mln zł (+43% r/r), dla hutnictwa metali nieżelaznych na poziomie 33,2 mln zł (+47,7% r/r), a dla przemysłu cementowo-wapienniczego na poziomie 30,4 mln zł (+11,4% r/r). Przychody ze sprzedaży dla branży odlewniczej osiągnęły poziom 10,6 mln zł (+35,9% r/r), a dla pozostałych odbiorców spółki 9,2 mln zł (+80,4% r/r).

"Wyniki, jakie uzyskaliśmy w poszczególnych segmentach rynku w pierwszym półroczu 2018 roku dowodzą, jak wcześniej wspomniałem, słuszności przyjętej przez nas strategii. Wielowymiarowa dywersyfikacja działalności jest skuteczna zarówno w aktualnych warunkach funkcjonowania branży wyrobów ogniotrwałych, ale także w perspektywie długookresowej. Chcę podkreślić, że równolegle z realizacją bieżących kontraktów handlowych bardzo duży nacisk kładziemy na wypracowywanie i pozyskiwanie kolejnych strategicznych projektów, których realizacja będzie istotna dla rozwoju naszej spółki w perspektywie przyszłych okresów" - dodał Siwiec.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 9,81 mln zł wobec 7,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)