PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M QumakaWarszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Qumak zawarł z PKO Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym działającym w ramach subfunduszy (inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą dofinansowania spółki, podał Qumak. Na jej mocy PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka.

"Przedmiotem umowy jest zobowiązanie inwestora do zawarcia, na wniosek spółki, umowy objęcia akcji serii M, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki zgodnie z uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 4 września 2018 roku [...], w liczbie nie większej niż 4 371 500 akcji serii M po cenie emisyjnej 1 zł za każdą obejmowaną akcję serii M" - czytamy w komunikacie.

Zarząd poinformował, że zawarcie umowy inwestycyjnej z inwestorem jest istotnym krokiem w drodze do realizacji postanowień uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w ramach transakcji opisanej w drugim liście intencyjnym w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do objęcia większościowego pakietu akcji Qumak przez wspólników Euvic, w wyniku której spółka nabędzie 100% udziałów Euvic Sp. z o.o., natomiast wspólnicy Euvic obejmą akcje nowej emisji serii N Qumaka.

Zgodnie z umową objęcie akcji serii M przez inwestora nastąpi pod warunkiem zawieszającym, iż ziszczą się następujące istotne warunki:

(1) spółka zawrze umowy objęcia akcji serii M lub umowy zobowiązujące instytucje finansowe do objęcia akcji serii M, na podstawie których to umów podmioty takie objęły i opłaciły lub zobowiązały się objąć łącznie 100% akcji serii M,

(2) spółka zawrze umowy zobowiązujące do objęcia akcji serii N z podmiotami określonymi w treści uchwały lub otrzyma oświadczenia od tych podmiotów (wspólnicy spółki Euvic Sp. z o.o.), na podstawie których to umów zobowiązujących lub złożonych oświadczeń podmioty takie pod warunkiem zawieszającym objęcia i opłacenia 100% akcji serii M, zobowiążą się objąć łącznie 100% akcji serii N i opłacić te akcje serii N poprzez wniesienie do spółki wkładem niepieniężnym 100% udziałów w spółce Euvic Sp. z o.o. zgodnie z treścią uchwały,

(3) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, o którym mowa poniżej, zostanie wpisany do rejestru zastawów, wymieniono w komunikacie.

"Istotnym elementem umowy jest postanowienie, iż w przypadku, gdyby do dnia 27 grudnia 2018 r. nie doszło do skutku podwyższenie kapitału zakładowego spółki zgodnie z uchwałą, to spółka w terminie jednego dnia roboczego od tej daty, zobowiązuje się zwrócić inwestorowi całość wpłaconych przez niego spółce środków tytułem ceny emisyjnej objętych przez niego akcji M. Celem zabezpieczenia wykonania przez spółkę zobowiązania, o którym powyżej, spółka: (1) złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na rzecz inwestora do kwoty 5 245 800 zł (2) zawrze z bankiem umowę, na podstawie której bank otworzy i będzie prowadził na rzecz spółki rachunek bankowy typu escrow i która to umowa będzie określać warunki przechowywania środków wpłaconych przez inwestora tytułem opłacenia objętych przez inwestora akcji serii M na wyżej opisany rachunek escrow oraz (3) zawrze z inwestorem umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego, na podstawie której spółka ustanowi na rzecz Inwestora zastaw rejestrowy na wierzytelnościach wynikających z umowy wyżej opisanego rachunku escrow" - czytamy także.

Na początku czerwca Qumak podał, że w rezultacie planowanej transakcji nabędzie 100% udziałów Euvic, natomiast wspólnicy Euvic obejmą akcje Qumak nowej emisji serii N. Jednocześnie, w związku z zapotrzebowaniem kapitałowym związanym z oddłużeniem spółki oraz rozwojem działalności, Qumak planował dodatkową emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)