KNF zapoznała się z notyfikacją ws. utworzenia w Polsce oddziału Nordea Bank AbpWarszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową Nordea Bank Abp, podał urząd.

"Jednocześnie KNF jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wskazania następujących warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział instytucji kredytowej musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Polski. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania Nordea Bank Abp do:
1) Informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta m.in. o:
a) sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu jego wypłacalności przez władze nadzorcze w Finlandii,
b) danych teleadresowych umożliwiających klientowi bezpośredni - fizyczny kontakt z oddziałem,
c) miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
d) możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności Nordea Bank Abp i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega Nordea Bank Abp.

2) Zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały ich odbiorców w błąd co do przekazywanych informacji;

3) Udostępnienia do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu" - czytamy w komunikacie.

Zobligowano oddział także do powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego, zapewnienia jednoznacznego rozdzielenia oferty usług świadczonych w ramach ewentualnie prowadzonej równolegle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej (na podstawie swobody świadczenia usług) od oferty oddziału, zapewnienia stosowania wysokich standardów identyfikacji klienta, w szczególności zapewniających prawidłową weryfikację tożsamości klienta oraz przewidujących odmowę świadczenia usługi w przypadku braku możliwości takiej weryfikacji, powstrzymania się od wykorzystywania ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, powstałej na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego, a w szczególności na skutek niestosowania się do funkcjonujących na rynku usług bankowych w Polsce zasad prowadzenia działalności bankowej, wynikających z regulacji i rekomendacji nadzorczych, zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe, a także stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez ten oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym, podano także.

Oddział nie będzie przyjmował depozytów

(ISBnews)