W wyniku przeprowadzonych rozmów strony aneksu ustaliły nowy termin Ready For Start Up (RFSU), wskazując, iż osiągnięcie gotowości do uruchamiania (RFSU) instalacji Delayed Coking Unit (DCU) powinno nastąpić do 31 maja 2019 roku. Całkowity budżet inwestycji pozostaje bez zmian.

"Przy założeniu, że w/w termin RFSU zostanie dotrzymany, zarząd emitenta szacuje, iż pełne planowane efekty ekonomiczno-finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji projektu EFRA, pojawią się w skonsolidowanych wynikach finansowych emitenta w czwartym kwartale 2019 roku" - podsumowano.

"Jednocześnie zarząd emitenta wskazuje, iż warunkiem podpisania aneksu przez Lotos Asfalt Sp. z o.o. jest uzyskanie niezbędnych zgód konsorcjum instytucji finansujących projekt EFRA" - czytamy w komunikacie.

W połowie lipca br. Grupa Lotos podała, że na podstawie prowadzonych uzgodnień ze spółką zależną Lotos Asfalt oraz Kinetics Technology (głównym wykonawcą projektu EFRA) zarząd Grupy Lotos szacuje też, iż pełne planowane efekty ekonomiczno – finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji projektu EFRA wystąpią w skonsolidowanych wynikach nie wcześniej niż w II kw. 2019 r. Zarząd podkreślił wówczas, że przyczyny opóźnień w realizacji projektu EFRA są niezależne od spółki oraz Lotos Asfalt.

Program EFRA zakłada budowę instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku. Jego celem jest pogłębienie przerobu ropy naftowej, czyli zwiększenie udziału wysokomarżowych średnich destylatów przy jednoczesnym ograniczeniu wolumenu ciężkich produktów.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)