Fundusze wymienione w umowach to:

"1) Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1036,
2) Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1322" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umowami, przeniesienie zarządzania funduszami na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie [...], o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
1) Zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI,
2) Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem [...] poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem, podano również.

"Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI" - czytamy dalej.

W osobnym komunikacie Altus TFI poinformował o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge TFI.

"Zgodnie z podjętą uchwałą niniejsze czynności dotyczyć będą następujących funduszy inwestycyjnych:
1) Altus 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 596,
2) SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 599,
3) NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 974" - czytamy.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności przyjmuje się, że wejście w życie zmian statutów i przeniesienie zarządzania Funduszami powinno nastąpić w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r., wskazano także.

"W ocenie zarządu Altus TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy zamkniętych. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy, jak również akcjonariuszy Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI" - czytamy dalej.

Towarzystwo obecnie nie podjęło żadnych decyzji odnośnie do ewentualnego przenoszenia zarządzania kolejnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru, podsumowano.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

>>> Czytaj też: Dlaczego KOD nie broni szefa KNF? [OPINIA]