Otwarcie danych sektora publicznego do ponownego wykorzystania (tzw. re-use), tak by służyły jako materiał surowy dla rozwoju nowych produktów i usług, ma umożliwić przedsiębiorcom wykorzystywanie pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług, np. aplikacji na smartfony i komputery.

Informację o otwieraniu danych publicznych w ramach projektu POPC „Otwarte dane dostęp, standard, edukacja” przedstawiono posłom na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Jak mówiła Agata Miazga z resortu cyfryzacji, dzięki rozpoczętemu w czerwcu 2017 r. projektowi już wkrótce otwarte zostaną m.in. bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia: Statystyki nt. Pacjentów, Kolejki oczekiwania na świadczenia medyczne oraz Informator o umowach zawieranych przez NFZ z placówkami medycznymi, Ministerstwa Finansów: BESTI@ dotycząca finansów jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwa Cyfryzacji: baza centralnej ewidencji pojazdów i statystycznych danych o kierowcach (w wersji zanonimizowanej) oraz Bank Danych Lokalnych GUS.

Według Miazgi, w ramach projektu przeprowadzono także szereg szkoleń dotyczących udostępniania danych, a także opracowano standardy otwartości danych w trzech wymiarach: regulacji prawnych, technicznym oraz bezpieczeństwa. "Wszystkie standardy są dostępne w formatach otwartych na stronie dane.gov.pl" - podkreślała przedstawicielka resortu cyfryzacji, zachęcając do wchodzenia na stronę. Sam portal ma - w ramach projektu - także zostać rozbudowany. Projekt, który kosztuje 23,5 mln zł, potrwa do maja 2020 r.

Agata Miazga opisywała także posłom założenia projektu "Otwarte dane plus", który zakłada otwarcie m.in. Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), a także rejestrów publicznych w turystyce i dziedzinowych baz wiedzy GUS.

Przedstawiciele MC zapoznali także członków komisji z postępami prac nad unijną dyrektywą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tzw. dyrektywa PSI Public Sector Information). Dyrektywa ta, jak mówiła Agata Miazga, rozszerza zakres danych przekazanych do ponownego wykorzystania o dwie kategorie danych. Po pierwsze o dane będące w posiadaniu przedsiębiorstw publicznych, które prowadzą działalność w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, a po drugie o dane badawcze, gromadzone w trakcie działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych.

Dyrektywa wzmacnia także dostęp do tzw. danych dynamicznych, czyli takich, które się często zmieniają, jak np. dane meteorologiczne czy dane o zanieczyszczeniu powietrza. Dyrektywa wprowadza także kategorię danych o wysokiej wartości, są to te informacje, które mają duży potencjał do ponownego wykorzystania. Zbiór tych danych zostanie dopiero określony przez KE w postaci aktu wykonawczego, już wiadomo jednak, że wyłączone mają być z niego dane w posiadaniu archiwów, bibliotek i muzeów, a także przedsiębiorstw publicznych, jeśli doprowadziłoby to do znacznego zakłócenia konkurencji na rynkach.

Otwarcie kolejnych zasobów ma wyzwolić potencjał gospodarczy i społeczny, tkwiący w ogromnych ilościach danych gromadzonych przez instytucje publiczne, spowodować wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz stworzyć nowe miejsca pracy. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś