Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 82,5-92,8 mln zł w 2022 r.Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2022 r., podał Tauron Polska Energia. Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku mocy, skalkulowane w oparciu o powyższe przedziały ceny zamknięcia aukcji, mogą wynosić w 2022 r. od 82,5 mln zł do 92,8 mln zł.

Zgodnie z ustawą wstępne wyniki aukcji zostaną podane do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w terminie 3 dni roboczych, tj. do 10 grudnia 2018 r., a ostateczne wyniki aukcji zostaną ogłoszone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tego organu w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji, podano także.

Jak podaje spółka aukcja główna rynku mocy na rok dostaw 2022, o której mowa powyżej, była drugą aukcją organizowaną na podstawie ustawy.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)