Jak wybiera się posłów do PE?

Europosłów wybiera się drogą tajnego głosowania. Wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne.

Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Próg wyborczy

Reklama

Kraje UE mogą ustanowić próg minimalny w rozdziale mandatów. Na poziomie krajowym próg ten nie może przekroczyć 5 procent oddanych głosów. W Polsce obowiązuje pięcioprocentowa klauzula zaporowa – w podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5 proc. ważnych głosów w skali kraju.

>>> Czytaj też: Wybory do Parlamentu Europejskiego - zasady głosowania. Co trzeba wiedzieć?

Metoda przeliczania głosów na mandaty

Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału wszystkich mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze w następujący sposób:

1) liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych dzieli się kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ilu posłów do Parlamentu Europejskiego jest wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) każdemu komitetowi wyborczemu przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych.

Wybory wygrywa komitet, który uzyska najwięcej mandatów.

Jest to tzw. metoda d’Hondta.

>>> Czytaj też: Termin wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019