Hitachi Capital Polska zdecydował o nienabywaniu akcji w wezwaniu na PCM


Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Hitachi Capital Polska podjął decyzję o nienabywaniu akcji Prime Car Management (PCM) w związku z nieziszczeniem się niektórych warunków w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji, podała spółka.
"Wzywający niniejszym informuje, że do końca okresu przyjmowania zapisów w odpowiedzi na wezwanie, tj. do dnia 22 lutego 2019 r., spośród warunków zastrzeżonych w punkcie 30 wezwania:
a) nie ziścił się warunek złożenia w ramach wezwania zapisów na sprzedaż co najmniej 7 859 834 akcji, reprezentujących 7 859 834 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 66% całkowitej liczby akcji oraz uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;
[...]
d) nie ziścił się warunek zawarcia przez wzywającego i spółkę umowy inwestycyjnej (zawierającej oświadczenia i zapewnienia w zakresie działalności prowadzonej przez spółkę oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie tych oświadczeń i zapewnień) o współpracy podczas wezwania i strategicznej współpracy i integracji spółki w ramach grupy kapitałowej wzywającego, celem zapewnienia efektywnej integracji obu podmiotów niezwłocznie po rozliczeniu wezwania oraz udzielenia wsparcia dla strategii biznesowej spółki" - czytamy w komunikacie.
Ziściły się warunki w postaci uzyskania bezwarunkowej zgody organu antymonopolowego polegającej na przejęciu przez wzywającego bezpośredniej kontroli nad spółką oraz zawarcia przez wzywającego i spółkę umowy o zachowaniu poufności, która zapewnia wzywającemu dostęp do listy samochodów, wartości rezydualnej aktywów wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do testu na utratę wartości, informacji kredytowych i ryzyka kredytowego, podano również.
Wzywający podjął decyzję o nienabywaniu akcji spółki w związku z nieziszczeniem się niektórych warunków zastrzeżonych w treści wezwania wskazanych powyżej, podsumowano.
W ramach wezwania Hitachi Capital Polska chciał nabyć 100% akcji PCM i wycofać spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych.
6 lutego br. Hitachi Capital Polska otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Prime Car Management. Uzyskanie pozwolenia regulatora było jednym z głównych warunków wezwania i jest ważnym krokiem w kierunku zawarcia transakcji.
Pod koniec grudnia Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie do sprzedaży 11 908 840 akcji PCM, stanowiących 100% głosów, po 12,09 zł za akcję. Ostatecznie cena została podniesiona do do 22,25 zł za walor.
Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).
(ISBnews)