Z sygnałów przekazywanych przez samorządy wynika, że zainteresowanie programem opieki wytchnieniowej jest duże – powiedziała PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Do końca kwietnia samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Program opieki wytchnieniowej jest adresowany do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Jest to już drugi - po usługach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych - program, który będzie finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Minister Rafalska w rozmowie z PAP podkreśliła, że osoby z niepełnosprawnościami to grupa o zróżnicowanych potrzebach. "To grupa osób, która wymaga pomocy na wielu płaszczyznach. Tworząc fundusz solidarnościowy przyświecała nam myśl, że ta pomoc musi być wszechstronna, ale też zindywidualizowana, w zależności od rodzaju niepełnosprawności" - powiedziała minister.

"Zależy nam na udzieleniu wsparcia opiekunom osób niepełnosprawnych, by tę chwilę wytchnienia mieli dla siebie. Po pierwsze, by odpocząć, po drugie - by mieć czas na załatwienie różnych życiowych, czy administracyjnych spraw. Chodzi też o to, żeby mieli np. możliwość skorzystania z bezpiecznej fachowej opieki" - wskazała Rafalska.

Jak dodała, na realizację programu z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia przeznaczono 110 mln złotych. Zaznaczyła, że "stopień wykorzystania środków będzie zależał od zainteresowania programem". "Z sygnałów przekazywanych przez samorządy wynika, że zainteresowanie opieką wytchnieniową jest duże" - przyznała minister.

Reklama

Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że ponad 1 mln osób ma prawomocne orzeczenie lub wyrok sądu o znacznym stopniu niepełnosprawności. W systemie figuruje też ponad 220,8 tys. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 lat). Ponadto około 40 proc. dzieci posiada w orzeczeniu wskazanie pkt 7, czyli konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Łączna liczba dzieci w wieku do 16 roku życia posiadająca w prawomocnym orzeczeniu dwa lub trzy symbole wynosi 58 700. "Te osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie są beneficjentami tego programu" - podkreśliła minister rodziny.

Program zakłada finansowe wsparcie dla gmin i powiatów do 80 proc. kosztów realizacji zadania w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej. "Może być to forma pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub w forma poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego lub terapeutycznego. Zadanie to może być też realizowane w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki" - wymieniła minister.

Rafalska wyjaśniła, że zgodnie z przepisami każdemu opiekunowi przysługuje 14 dni opieki wytchnieniowej nad osobą niepełnosprawną w formie pobytu całodobowego i 240 godzin opieki wytchnieniowej w formach pobytu dziennego lub specjalistycznego poradnictwa – bez kryterium dochodowego.

Szefowa MRPiPS zaznaczyła, że opieka wytchnieniowa może być świadczona także w domu. "Te usługi mogą być realizowane np. w ośrodku wsparcia dziennego, czy domach pomocy społecznej, ale mogą też być w domu. Opiekun sam będzie mógł zdecydować, którą formą jest zainteresowany" - powiedziała minister.

Po przekroczeniu limitów opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli korzystać ze wsparcia. Za kolejne 240 godzin zapłacą połowę kosztów jej realizacji. Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, wydając decyzję administracyjną.

Samorządy jeszcze do końca kwietnia mogą składać do wojewodów wnioski o dofinansowanie opieki wytchnieniowej. Te trafią do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w maju, a umowy z samorządami będą podpisywane na przełomie maja i czerwca. Od tego momentu środki będą mogły być wydatkowane.(PAP)

>>> Czytaj także: Rafalska: Inflacja nie zjada świadczenia 500 plus. Stać nas na więcej