Za projektem zagłosowało 372 posłów, przeciw było 41, pięciu wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm skierował ponownie projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek i wniosków mniejszości. Komisja wniosła o ich odrzucenie.

Poprawki do projektu zgłosiły kluby Nowoczesna, Kukiz'15 i PO-KO. Dotyczyły one m.in. wykreślenia przepisu mówiącego, że organ koncesyjny cofa koncesję m.in. w przypadku "gdy jest to uzasadnione ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego". Jak zaznaczała opozycja, przepis ten umożliwia odebranie koncesji przedsiębiorcy, wobec którego toczy się postępowanie karne.

Zgłoszone także poprawkę przesuwającą termin wejścia w życie przepisów oraz poprawkę zmieniającą art. 14 ust. 1 mówiący, że od orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie osobie badanej, organowi koncesyjnemu, a w przypadku badania pracownika, także pracodawcy. Klub Kukiz'15 chciał, by pierwsze zdanie ust. 1 brzmiało: "Osobie badanej przysługuje odwołanie od orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego".

Podczas pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Majewski zaznaczył, że regulacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej oraz zastępuje ustawę z 2001 r. o tym samym tytule.

Majewski podkreślał, że proponowana ustawa ujednolica przepisy dotyczące przewożenia amunicji do użytku cywilnego na obszarze Unii Europejskiej, które częściowo zawarte były w nowelizowanym projekcie ustawy z dnia 22 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego.

Zaznaczył, że nowa ustawa umożliwi przewóz amunicji na podstawie jednego dokumentu, którym będzie zgoda przewozowa poświadczona przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Podkreślił, że nie będzie konieczne - tak jak jest to obecnie - uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki. Ponadto nowe rozwiązanie ma umożliwić "pełną kontrolę każdego transferu amunicji dokonywanego przez przedsiębiorcę na obszarze Unii Europejskiej". Jak dodał, nowe przepisy nie przewidują wymiany dotychczas udzielonych koncesji.

"Wejście w życie projektowanej ustawy umożliwi też wznowienie cieszącej się dużym zainteresowaniem działalności polegającej na pozbawianiu strzeleckiej broni palnej cech użytkowych" - dodał wiceminister Majewski.

Zaznaczył również, że nowa ustawa ułatwi stosowanie prawa zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez organy administracji z uwagi na doprecyzowanie istniejących pojęć i definicji, oraz likwidacji luk prawnych nieobjętych dotychczasową regulacją.

"Zgodnie z wymogami prawa unijnego obowiązkiem uzyskania koncesji zostaną objęci rusznikarze, którym broń będzie powierzana do naprawy lub remontu" - powiedział Majewski. Dodał, że dotychczas - o ile ich działania nie dotyczyły istotnych części broni - byli oni z obowiązku posiadania koncesji zwolnieni.

W projektowanej regulacji zawarto również przepisy zapewniające wdrożenie dyrektywy Rady UE, która wprowadza obowiązek prowadzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji danych o każdej broni palnej objętej tą dyrektywą oraz umożliwia wprowadzenie Systemu Rejestracji Broni (SRB).

System ten będzie zawierał zbiór danych o legalnie posiadanej broni palnej. W SRB będzie rejestrowana broń posiadana na podstawie indywidualnych pozwoleń oraz wyprodukowana i oferowana do sprzedaży przez przedsiębiorców.

Nowe przepisy nie przewidują - jak to jest obecnie - konieczności odstrzeliwania trzech nabojów z broni przeznaczonej do obrotu. "Wynika to z braku uzasadnienia utrzymywania w Polsce tego obowiązku, który praktycznie nie istnieje w innych krajach Unii Europejskiej" - powiedział Majewski. Jak dodał, do tej pory obowiązek ten wygenerował po stronie przedsiębiorców koszty w wysokości 20 mln zł.

Ustawa zmienia także minimalny wymagany wiek pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorców zajmujących się produkcją i obrotem bronią palną. Wiek ten obniżono z 21 do 18 lat. Ustawa obniża również minimalny wymagany wiek przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie koncesji - z dotychczasowych 25 do 21 lat.

"Z obowiązku uzyskania koncesji został uwolniony obrót bronią palną rozdzielnego ładowania przystosowaną do strzelania przy użyciu prochu czarnego wytworzona przed 1900 r." - powiedział wiceminister. Dodał, że zakresem regulacji nie objęto także broni wpisanej na listę skarbów dziedzictwa narodowego, do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków i inwentarza muzealiów.

Nowe przepisy umożliwiają również użyczanie klientom broni przed zakupem w celu jej wypróbowania.

Projekt uwzględnia także zalecenia zawarte w informacji z 22 kwietnia 2015 r. o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli "Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego".

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 14 grudnia 2019 r.