Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 27 czerwca.
"Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 212 955,40 zł, przeznacza się w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.
Grupa Recykl odnotowała 3,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 3,36 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 0,21 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.
Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r. Grupa miała 52,25 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.
(ISBnews)