Akcjonariusze Benefit System upoważnili zarząd do skupu akcji własnych


Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, a także upoważnili zarząd spółki do skupu do 4,2% akcji własnych w celu umorzenia, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 145 994 922,60 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w treści uchwały walnego.
"Walne zgromadzenie upoważnia zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 121 276 akcji, tj. 4,2% kapitału zakładowego spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 121 276 zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. [...] Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 470 zł za 1 akcję i wyższa niż 1 100 zł za 1 akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie niniejszego upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu odpowiednią uchwałą niniejszego walnego zgromadzenia. Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia" - czytamy dalej.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1 219,57 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)