Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Bestu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.
"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] dokonuje podziału zysku netto spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018 w wysokości 12 494 966,54 zł w taki sposób, że cały zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym 2018 przeznacza na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.
W czerwcu 2018 r. akcjonariusze Bestu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy.
Best odnotował 32,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 54,55 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 12,5 mln zł wobec 12,84 mln zł zysku rok wcześniej.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.
(ISBnews)