Senatorowie zgłosili sześć poprawek o charakterze doprecyzowującym i techniczno-legislacyjnym. Pozytywnie zaopiniowała je sejmowa komisja finansów publicznych.

Pierwsza senacka poprawka uściśla przepisy Kodeksu karnego-skarbowego, dookreślając znamiona czynu zabronionego. Trzy inne poprawki - jak napisano w uzasadnieniu do uchwały Senatu - zapewniają spójność ustawie w zakresie vacatio legis, tak aby w jednym terminie wchodziły w życie wszystkie przepisy, z których wynikać ma norma prawna wyznaczająca konkretne zachowania adresatów.

Dwie kolejne poprawki przesądzają, że obowiązkiem zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, w okresie od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy do dnia 31 marca 2020 r., objęte zostaną jedynie te podmioty, które nie zastosują regulacji przejściowej z art. 16 ustawy. Zgodnie z tym przepisem w okresie od 1 września 2019 r. do 31 marca 2020 r. do olejów opałowych i warunków stosowania stawek określonych w przepisach ustawy o podatku akcyzowym mogą być stosowane przepisy dotychczasowe. Poprawki Senatu, jak wyjaśniono, jednoznacznie przesądzają, że dyspozycją art. 16 objęte są również przepisy dotyczące zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego. Pozwalają też zastosować art. 16 od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy.

Reklama

Według resortu finansów nowela ustawy kompleksowo reguluje obrót paliwami opałowymi, w tym obowiązki uczestników tego obrotu. Wprowadza przy tym rozwiązania opierające się na środowisku informatycznym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, i poprzez ich wdrożenie zmniejszające obecne obciążenia administracyjne.

Jak wcześniej informował resort finansów, projekt należy traktować jako kontynuację działań uszczelniających system podatkowy w Polsce, co zapewni ochronę przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją, i przeniesie ciężar weryfikacji odbiorców paliw opałowych na Krajową Administrację Skarbową. Znowelizowane przepisy zwiększą wpływy do budżetu o około 200 mln zł rocznie.

Celem nowych przepisów jest m.in. połączenie rozwiązań z dwóch ustaw: ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (chodzi o elektroniczny rejestr przewozu towarów SENT) oraz ustawy o podatku akcyzowym (chodzi o składanie oświadczeń papierowych).

Obecnie prowadzony jest elektroniczny rejestr zawierający dane o przewozach olejów opałowych powyżej 500 litrów. Rejestr ten zostanie rozbudowany o dane dotyczące przeznaczenia olejów opałowych do celów grzewczych – w ten sposób zostanie zlikwidowany system składania sprzedającemu przez kupującego papierowych oświadczeń potwierdzających wykorzystanie oleju opałowego do celów zwolnionych od akcyzy.

Zgodnie z nowymi przepisami do elektronicznego rejestru przewozu towarów SENT trzeba będzie zgłaszać wszystkie przewozy oleju opałowego, a nie jak to jest obecnie, tylko w ilości przekraczającej 500 litrów.

Zmiany pozwolą na objęcie systemem monitorowania przewozu i obrotu olejów opałowych, a także usprawnienie kontroli nad jego wykorzystywaniem oraz szybsze wykrywanie przeznaczenia oleju opałowego do celów napędowych bez uiszczenia należnej akcyzy. Ponieważ na olej napędowy jest wyższa akcyza (1196 zł za 1000 litrów) niż na olej opałowy (232 zł za 1000 litrów), to nieuczciwi nabywcy – zamiast do celów grzewczych – używają go niezgodnie z przeznaczeniem, np. do tankowania samochodów, traktorów i maszyn rolniczych.

Spod obowiązku rejestracji w elektronicznym systemie SENT wyłączono podmioty nabywające oleje opałowe w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów i w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio: 100 kg lub objętości 100 litrów.

>>> Czytaj też: Upadłość konsumencka po nowemu. Sejm zmienił przepisy