Jak zaznaczył wiceszef resortu inwestycji i rozwoju w Polskim Radiu 24, podpisana 14 sierpnia przez Prezydenta RP ustawa o dostępności zobowiązuje instytucje publiczne, żeby w 24 miesiące od wejścia w życie przepisów, usunęły wszystkie bariery architektoniczne. Buda zaznaczył jednak, że właścicielom budynków komercyjnych czy zarządcom bloków mieszkalnych "nie możemy postawić wymogu dostępności w konkretnym terminie, bo wielu (...) by im nie sprostało". Dodał, że np. wymiana windy czy budowa podjazdu w takich obiektach, będzie mogła być finansowana z Funduszu Dostępności.

"Startujemy (z funduszem - PAP) we wrześniu" - powiedział wiceminister. Wskazał, że na początek "zakładamy 100 mln zł, jak sytuacja budżetowa pozwoli, być może nawet więcej".

Wsparcie z Funduszu Dostępności będzie udzielane w formie pożyczki lub kredytu bankowego (z możliwością częściowego umorzenia) albo dotacji na częściową spłatę kapitału lub odsetek od pożyczek i kredytów udzielanych ze środków innych niż środki funduszu.

Ustawa jest elementem program "Dostępność Plus", którego celem jest stopniowa poprawa dostępności podmiotów publicznych, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami w sposób możliwie samodzielny będą mogły korzystać z usług publicznych.

Reklama

Nowe rozwiązania zakładają, że m.in. urzędy, szkoły, uczelnie, placówki służby zdrowia będą musiały zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. W praktyce oznaczać to będzie np. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację osobom na wózkach, głuchym, niewidomym.

W indywidualnych przypadkach - jak wynika z ustawy - podmiot publiczny będzie mógł zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie asystenta.

Organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają wymagania dotyczące dostępności na poziomie wynikającym z przepisów. Będzie on uprawniał do uzyskania 5-proc. zniżki we wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa zakłada, że każdy będzie mógł złożyć skargę na podmiot, który nie spełnia warunków dostępności, do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozytywne rozpatrzenie skargi ma skutkować nakazem zapewnienia dostępności. Niewywiązanie się z tego nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt