Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Stalprodukt odnotował 89,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2019 r. wobec 169,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 132,44 mln zł wobec 193,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 949,75 mln zł w I półroczu 2019 r. wobec 1 970,28 mln zł rok wcześniej.

"W segmencie blach odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie wyższym o 13,6% w porównaniu do I półrocza 2018 roku, przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży segmentu o 20,2%. Wzrost wolumenów sprzedaży w znacznym stopniu spowodowany był skonsolidowaniem w tym segmencie działalności spółki GO Steel Frydek Mistek (należy jednak zastrzec, że konsolidacja nastąpiła od 1 marca 2018 roku, a więc objęła tylko 4 miesiące ub. roku). Pomimo iż w I półroczu 2019 roku ceny utrzymywały się na poziomie zbliżonym do poprzednich okresów, marże wypracowane przez segment spadły (z 14,8% do 10,3%). Głównymi czynnikami był wzrost bezpośrednich i pośrednich kosztów wytworzenia, przede wszystkim energii elektrycznej oraz kosztów osobowych. W segmencie nadal odczuwana jest presja cenowa ze strony klientów" - czytamy w raporcie.
W segmencie profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży w stosunku do I półrocza 2018 o 8,4%. Jednocześnie w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży niższe o 25 943 tys. zł, tj. o 6,8%. Stała negatywna relacji cen wsadu do cen wyrobów gotowych, a przede wszystkim utrzymujący się znaczący poziom importu negatywnie wpłynął na wynik segmentu, który odnotował stratę (-1,752 mln zł), podano także.
"W I półroczu 2019 roku przychody netto segmentu cynku wyniosły 972,3 mln zł i w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, kiedy to sprzedaż wyniosła 1 021,5 mln zł, spadły o 4,8%. Na wielkość przychodów ze sprzedaży wpływ mają ceny metali na LME, kurs dolara oraz wolumen sprzedaży produktów. Spadek obrotów segmentu cynku w I półroczu 2019 roku, w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego spowodowany został znacznym spadkiem na giełdzie cen cynku (o 16%), ołowiu (o 20%) i srebra (9%). Wzrost kursu dolara amerykańskiego (o 9%) w części zniwelował dynamikę tego spadku." - czytamy dalej.
Przychody segmentu pozostałej działalności spadły w raportowanym okresie o 13,3 %, a jego marża wyniosła 4,9%, podsumowano.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2019 r. wyniósł 1,33 mln zł wobec 25,61 mln zł zysku rok wcześniej.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)