Redan miał 24,93 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019


Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Redan odnotował 24,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. br. wobec 13,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 24,97 mln zł wobec 9,14 mln zł straty rok wcześniej.
"Z dniem 18.07.2019 r. spółka dominująca Redan SA utraciła kontrolę nad TXM SA w restrukturyzacji w rozumieniu MSSF 10. W związku z tym za okres do 17 lipca 2019 r. wyniki finansowe grupy kapitałowej TXM zostały skonsolidowane, tak jak dotychczas, metodą pełną. Natomiast począwszy od dnia 18 lipca br. dane są konsolidowane metodą praw własności. Utrata kontroli spowodowała wygenerowanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniku w wysokości 40,4 mln zł na utracie kontroli nad Grupą TXM w restrukturyzacji. Wynika to z eliminacji kumulacji strat wypracowanych przez TXM w okresie, gdy Redan sprawował kontrolę. Ponadto wynik na działalności kontynuowanej TXM za okres od 18 lipca do 30 września br. podlega wycenie metodą praw własności, w związku z tym w sprawozdaniu nie ujęto dodatkowej straty, poniesionej przez TXM w tym okresie, gdyż wartość aktywa w postaci akcji TXM w Redan SA na dzień bilansowy wynosi 0, gdyż został utworzony 100% odpis aktualizujący ich wartość" - czytamy w raporcie.
Spółka podała, że działalność zaniechana obejmuje działalność w segmencie dyskontowym prowadzoną na rynkach zagranicznych, którą grupa kapitałowa TXM SA w restrukturyzacji zakończyła w bieżącym roku.
Strata operacyjna wyniosła 9,34 mln zł wobec 11,29 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,06 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 133,04 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 18,04 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 24,41 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 295,92 mln zł w porównaniu z 388,07 mln zł rok wcześniej. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 11,49 mln zł wobec 17,03 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 11,2 mln zł wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)