Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, regulacja umożliwi wykonanie jednego z celów planu działań przygotowujących Polskę do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) ze Stanami Zjednoczonymi.

Pod koniec sierpnia Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie notą dyplomatyczną przekazała szczegółowy plan działań przygotowujących Polskę do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego. Dokument podzielono na cele, które w ocenie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych mają poprawić bezpieczeństwo granic Polski i proces identyfikacji tożsamości.

Zmiana umożliwi wykonanie celu nr 5 tego planu, którym jest osiągnięcie stanu, w którym wszyscy polscy urzędnicy imigracyjni bez względu na poziom dostępu do informacji niejawnych lub wrażliwych będą sprawdzani pod względem karalności. Jak wskazano, strona amerykańska oczekuje sprawdzania karalności w odniesieniu do czynów zabronionych, które odpowiadałyby przestępstwom umyślnym i umyślnym przestępstwom skarbowym. Ustanowiony został 45-dniowy termin na przedstawienie planu wykonania tego celu i termin 180-dniowy na jego wykonanie.

Jeśli chodzi o zmiany dotyczące wymagania braku karalności za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe, który miałby być warunkiem zatrudnienia na stanowisku urzędnika imigracyjnego, w Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że konieczne są zmiany m.in. w ustawie o cudzoziemcach i w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym oraz w niektórych innych ustawach.

Reklama

Regulacje dotyczące braku uprzedniej karalności będą stosowane nie tylko do osób dopiero zatrudnianych w Urzędzie do spraw Cudzoziemców, w urzędach wojewódzkich, KG SG, urzędach terenowych organów SG i w urzędzie obsługującym ministra spraw wewnętrznych, ale również do pracowników tych urzędów, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego stanowiska i zatrudnienie na stanowisku urzędnika imigracyjnego, np. w razie zmiany warunków pracy.

W związku z nowelizacją europejskiego kodeksu wizowego ustawa o cudzoziemcach wymaga zmiany niektórych przepisów, m.in. wprowadza rozwiązania pozwalające na zamieszczanie w zaproszeniu informacji wymaganych na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych między państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych.

Projekt nakłada również na ministra spraw zagranicznych nowe obowiązki informacyjne. Zmienione zostaną także przepisy dotyczące konsultacji wizowych. W projekcie zaproponowano też wprowadzenie szczególnych terminów wydania wizy krajowej przez konsula i sposobu składania wniosku o wydanie wizy krajowej. Zmienią się również przepisy określające zawartość formularza wniosku o wydanie wizy krajowej.

Ze względu na zmianę wysokości opłat za wydanie wizy Schengen na granicy, określonych w kodeksie wizowym, konieczna jest zmiana ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Potrzebna jest też Zmiana ustawy z 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne. Powodem jest konieczność prowadzenia rejestru skarg dotyczących zadań lub działalności konsula związanej z wydawaniem wiz Schengen. Informacja o sposobie składania tych skarg będzie zamieszczana na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra spraw zagranicznych.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk