Ze względu na nieobecność premiera Mateusza Morawieckiego, który przebywa z oficjalną wizytą w Japonii, wtorkowe posiedzenie prowadzi wicepremier, szef resortu kultury Piotr Gliński.

Ministrowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym wprowadzającym m.in. obowiązek opracowania i aktualizacji dokumentów w tym zakresie przez podmioty zaangażowane w proces zarządzania ryzykiem.

Projekt przewiduje również zobowiązanie organów administracji rządowej do wdrażania "Ramowego Programu Działań na lata 2015-2030 na rzecz ograniczenia ryzyka katastrof" oraz pełnienia przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa funkcji krajowego punktu kontaktowego dla Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw jego wdrażania.

"W zakresie oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz określenia celów strategicznych służących ich ograniczeniu przewiduje się, tak jak dotychczas, cykliczne opracowywanie dokumentu pt. +Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego+" - napisano w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów.

Nowością ma być natomiast wprowadzenie regulacji, które przewidują opracowywanie, m.in. na bazie "Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego" dokumentów o nazwie: "Streszczenia istotnych elementów krajowej oceny ryzyka" oraz "Krajowa ocena zdolności zarządzania ryzykiem". Dokumenty te będą udostępniane Komisji Europejskiej.

Jak zaznaczono w BIP Rady Ministrów, na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego sporządzane będą ponadto plany zarządzania ryzykiem, oraz plany reagowania kryzysowego. Dokumenty te będą tworzone z uwzględnieniem motywu przewodniego zmian – tj. minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz jej skutków.

Projektowana regulacja przewiduje też uwzględnienie w planach zarządzania ryzykiem oraz planach reagowania kryzysowego zagrożeń dla infrastruktury krytycznej. Jak podkreślono, opracowane zostaną kryteria umożliwiające wyłanianie operatorów infrastruktury krytycznej oraz pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej.

Przeprowadzony zostanie również podział na infrastrukturę krytyczną, której zniszczenie lub zakłócenie będzie miało niekorzystny wpływ na funkcjonowanie państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli, a także na zaspokojenie potrzeb lokalnych społeczności danego województwa.

Projekt przewiduje też wprowadzenie instytucji koordynatora ds. ochrony infrastruktury krytycznej u wszystkich operatorów infrastruktury krytycznej.

Infrastruktura krytyczna to - według ustawy o zarządzaniu kryzysowym - systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Rząd zajmie się we wtorek również projektem ustawy o zawodzie farmaceuty z autopoprawką, którego głównym celem jest kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania tego zawodu. W projekcie zostały one usystematyzowane, uaktualnione i dostosowane do obecnej faktycznej i prawnej sytuacji oraz uzupełnione o założenia programu "Polityka Lekowa Państwa 2018-2022", ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia opieki farmaceutycznej. Polegać ma ona na sprawowaniu przez farmaceutę szczegółowego nadzoru nad przebiegiem indywidualnej farmakoterapii. Dodatkowo zapisy projektu regulują kwestię szkoleń i doskonalenia zawodowego tej grupy zawodowej.

Ministrowie zajmą się też projektem rozporządzenia dotyczącego połączenia Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Takie posunięcie sprzyjać będzie - zdaniem resortu zdrowia - bardziej kompleksowemu podejściu przy opracowywaniu projektu planów urzędowej kontroli i monitoringu. Równocześnie pozwoli rozszerzyć zakres badań, szczególnie o analitykę alergenów w żywności. (PAP)

autor: Rafał Białkowski