Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics czasowe zabezpieczenie wobec Allianz ZB


Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - OT Logistics otrzymało od stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) decyzję o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award), zgodnie z którą sąd arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu, w tym poprzez egzekucję pozasądową, które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem spółce zawiadomienia, podało OT Logistics.
"Ochrona przyznana na mocy powyższej decyzji Sądu Arbitrażowego weszła w życie z dniem jej podjęcia i obowiązywać będzie do czasu zakończenia postępowania pomiędzy spółką a AZ dotyczącego zawiadomienia i umowy wspólników prowadzonego przed Sądem Arbitrażowym lub gdy Sąd Arbitrażowy zdecyduje inaczej" - czytamy w komunikacie.
28 czerwca 2019 r. OT Logistics wypowiedział Allianz ZB umowę o sprawowaniu kontroli operacyjnej nad chorwacką spółką Luka Rijeka. 22 sierpnia ub. r. spółka złożyła powództwo przeciwko AZ przed stałym Sądem Arbitrażowym przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu. 27 stycznia OT Logistics otrzymało od AZ zawiadomienie o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych (wg spółki) uprawnień wynikających z zastawu na 2% akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d., ustanowionego na rzecz AZ na podstawie umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. z 15 września 2017 r. zawartej pomiędzy spółką oraz AZ.
Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)