Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 31 marca, o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 38,4 mln zł z zysku za 2019 r. i środków z kapitału rezerwowego, co da 0,74 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie [...] postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2019 w wysokości 40 244 301,77 zł w sposób następujący:
a) 3 219 544,14 zł przeznacza na powiększenie kapitału zapasowego,
b) 37 024 757,63 zł przeznacza do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.
"Ponadto zwyczajne walne zgromadzenie postanawia dodatkowo przeznaczyć na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki kwotę 1 376 988 11 zł stanowiącą część środków kapitału rezerwowego" - wskazano dalej.
Łącznie zwyczajne walne zgromadzenie postanowi o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki kwoty w łącznej wysokości 38 401 745,74 zł, co oznacza dywidendę w kwocie po 0,74 zł.
Datę ustalenia prawa do dywidendy proponuje się ustalić na 25 czerwca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy - na 8 lipca 2020 r.
Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)