Dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji dotyczących przymusowej restrukturyzacji banków przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji wskazano na unijne dyrektywy regulujące kwestie zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRDII). Są one częścią dalszej reformy regulacyjnej związanej z wprowadzoną na fali doświadczeń kryzysowych procedurą przymusowej restrukturyzacji (resolution).

Jak poinformowano, BRRDII wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), który ma na celu wzmocnienie zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania (rekapitalizacji) w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji.

Wyjaśniono, że przesłanką wprowadzenia MREL jest dążenie do zapewnienia, by banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego. Jednocześnie chodzi o to, by nastąpiło to przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych, "tj., by w trakcie procedury przymusowej restrukturyzacji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu instytucje mogły kontynuować wykonywanie funkcji krytycznych bez narażenia na ryzyko środków finansowych podatników lub stabilności finansowej".

Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobligowana do dokonania transpozycji BRRDII do prawa krajowego do dnia 28 grudnia 2020 r. - zauważono.

Reklama

"Ustawa ma na celu usprawnienie dotychczasowych rozwiązań funkcjonujących na podstawie ustawy (...) o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (...). Propozycje zmian w tym zakresie wynikają z dotychczasowych doświadczeń i praktyki stosowania tych przepisów, a ich intencją jest bardziej precyzyjne dostosowanie regulacji krajowych do implementowanych przepisów wspólnotowych" - czytamy w OSR.

Według MF zakres zmian wprowadzonych w drodze BRRDII będzie wymagał głównie nowelizacji wskazanej wyżej ustawy. Resort finansów zapewnia, że zmiany wprowadzone przez BRRDII były wcześniej komunikowane rynkowi tak, aby mógł się przygotować do ich wdrożenia. Zdaniem MF uzasadnione jest ustanowienie generalnej daty rozpoczęcia obowiązywania wymogu MREL zgodnie z BRRDII, tj. od początku 2024 r.

"W projekcie ustawy, zgodnie z BRRDII, przewiduje się pośrednie, trwające 12 miesięcy poziomy docelowe, które zapewniają liniowy wzrost funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz ułatwią stopniowe budowanie zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania" - napisano w OSR.

Poza przepisami dotyczącymi wymogu MREL, do kluczowych zmian przewidzianych przez BRRDII i planowanych do implementacji w projekcie, MF zaliczyło m.in. wprowadzenie nowych terminów „podmiot restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji" (resolution entity) oraz „grupa restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji" (resolution group); wprowadzenie moratorium, tj. uprawnienia dla organu przymusowej restrukturyzacji do tymczasowego zawieszania realizacji niektórych zobowiązań względem określonych wierzycieli podmiotu na etapie przed wszczęciem procesu resolution, ale po uznaniu banku za będący u progu upadłości.

Projektowane przepisy zawierają regulacje mające na celu ochronę inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku mogące podlegać umorzeniu lub konwersji długu (bail-in).

>>> Czytaj też: Jest pełnomocnik odpowiedzialny za rozwój giełdy