"Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i osób dorosłych uczęszczających do szkół językowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Rozwoju przypominają, że na podstawie prawa oświatowego są one wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Są one traktowane jak placówki niepubliczne. Zatem w okresie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. muszą one ograniczyć funkcjonowanie poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych" - czytamy w piątkowym komunikacie rzeczniczki prasowej MEN Anny Ostrowskiej.

"Jednocześnie apelujemy do +szkół językowych+ nieposiadających wpisu do wyżej wymienionej ewidencji (prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców) o czasowe ograniczenie funkcjonowania tych podmiotów poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych, z możliwością ich realizacji w sposób zdalny, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość" - zaznaczyła rzeczniczka.

Powołuje się ona na zapis ustawy Prawo oświatowe dotyczący zakładania szkół i placówek niepublicznych (Art. 168 ust. 1.) brzmiący: "Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek” oraz rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem od 12 do 25 marca w całym kraju zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Decyzja o zawieszeniu zajęć nie dotyczy kilku rodzajów placówek: przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Na dwa tygodnie zostało zawieszone także funkcjonowanie instytucji kultury. Celem jest zapobieżenie szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka