Santander BP miał 170,93 mln zł zysku netto, 215,9 mld zł aktywów w I kw. 2020


Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 170,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 339,01 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 636,31 mln zł wobec 1 608,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 538,24 mln zł wobec 520,06 mln zł rok wcześniej.
"W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. grupa osiągnęła dobre wyniki z działalności podstawowej pomimo obciążenia wyniku z tytułu odsetek kosztami zwrotów części opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich w oparciu o orzeczenie TSUE w sprawie takich kredytów (C 383/18).
- Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 1,7% r/r, a w ujęciu porównywalnym (tj. po wyłączeniu kwoty 52,6 mln zł na zwroty części opłat należnych klientom z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich) o 5,0% r/r, co odzwierciedla systematycznie rosnące wolumeny kredytowe i spadek kosztów finansowania aktywów.
- Wynik z tytułu prowizji zwiększył się o 3,5% r/r pod wpływem wzrostu dochodów z prowizji walutowych (+13,7% r/r), ubezpieczeniowych (+28,4% r/r) i maklerskich (+52,5% r/r), który napędzały obroty z tytułu operacji walutowych i maklerskich, wolumeny sprzedaży kredytów gotówkowych oraz zmienność rynków finansowych" - czytamy w raporcie.
Bank podał, że marża odsetkowa netto za I kwartał 2020 r. (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 3,32% i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem o 5 pb., a o 16 pb. w stosunku do analogicznego kwartału ub.r. W minionym kwartale wyraźną presję na marżę wywarł portfel dłużnych papierów wartościowych, korzystnie natomiast wpłynął spadek kosztów finansowania rosnącej bazy aktywów, wyjaśniono.
Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 0,96% wobec 0,81% na koniec I kw. 2019 r.
Pozostałe dochody spadły o 35% r/r wraz z wynikami grupy z działalności na rynkach instrumentów finansowych:
- Wynik handlowy i rewaluacja zmniejszył się o 87% r/r z powodu negatywnej zmiany wartości godziwej należności kredytowych wycenianych przez wynik finansowy na poziomie 8 mln zł (wobec wzrostu ich wartości w I kwartale 2019 r. o 21,5 mln zł) oraz wskutek spadku łącznego wyniku grupy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, walutowych operacji międzybankowych i handlowych transakcji walutowych (-35,3% r/r) przy niższej łącznej stracie na operacjach instrumentami kapitałowymi i dłużnymi.
- Wynik na pozostałych instrumentach finansowych spadł o 19,5% wskutek negatywnej korekty rynkowej wyceny akcji Visa Inc. w wys. 29,8 mln zł wobec wzrostu wartości godziwej tych instrumentów w analogicznym okresie ub.r. o 24,6 mln zł. Ww. zmiany w zakresie wyceny zniwelowały efekt wzrostu wyniku zrealizowanego na sprzedaży obligacji skarbowych (+43,5 mln zł r/r), podano także.
Bank podał, że koszty operacyjne ogółem zwiększyły się o 2,4% do 1 265,3 mln zł wskutek:
- wzrostu kosztów ponoszonych na rzecz regulatorów rynku za sprawą wyższej o 67 mln zł r/r łącznej kwoty obligatoryjnych składek na rzecz BFG zaliczonych w ciężar I kwartału 2020 r. (roczna składka na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji banków zwiększyła się o 24,4% r/r do 248 mln zł, a kwartalna składka na rzecz funduszu gwarancyjnego banków wzrosła o 86,1% r/r do 39,6 mln zł);
- utworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z ewentualnymi roszczeniami klientów z tytułu zwrotu części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich w łącznej wysokości 47,1 mln zł;
- zwiększenia rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa o 55,4% r/r;
- ujęcia w pozostałych kosztach operacyjnych (zgodnie z MSSF 16) odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych objętych umowami leasingu oraz innych aktywów trwałych w wys. 8,7 mln zł.
"Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych zwiększyły się o 77,5% r/r, odzwierciedlając: wzrost nowych ekspozycji kredytowych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw; indywidualne przypadki pogorszenia sytuacji finansowej klientów; utworzenie dodatkowego odpisu w wys. 119 mln zł na oczekiwane straty kredytowe jako korekty do wartości wynikających z modeli w warunkach niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej" - czytamy także.
Dochody ogółem wyniosły 2 248,5 mln zł i pozostały na ubiegłorocznym poziomie (+0,3% r/r). Po wyłączeniu z analizowanego okresu kwoty 52,6 mln zł zaliczonej w ciężar wyniku odsetkowego na pokrycie zwrotów części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich, porównywalne dochody ogółem wzrosły o 2,6% r/r.
Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) Grupy wyniósł 56,3% wobec 55,1% za I kwartał 2019 r. Porównywalny wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się z 51,6% do 50% za I kwartał 2020 r.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 8,5% na koniec I kw. 2020 r. wobec 10,4% rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 215,9 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 209,48 mld zł na koniec 2019 r.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 66,71 mln zł wobec 547,37 mln zł zysku rok wcześniej.
Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,79% na koniec marca br. wobec 16,47% rok wcześniej.
Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)