Komisja rozpatrzyła w środę rządowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Jak powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, przedstawiając projekt podczas jego pierwszego czytania, zmiana ma na celu zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego skutecznych mechanizmów nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji z innych krajów UE. Chodzi o te zakłady, które prowadzą transgranicznie działalność na terytorium Polski.

"W ramach zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej proponuje się wprowadzenie możliwości natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń z UE działających na terytorium Polski w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia" - tłumaczył Nowak.

Dodał, że takie uprawnienie powinno być ograniczone jedynie do pilnego przypadku. Podjęte środki mają mieć charakter zabezpieczający i będą obowiązywać do momentu podjęcia odpowiednich działań nadzorczych przez macierzysty organ nadzorczy.

"KNF będą przysługiwać wszystkie uprawnienia przysługujące jej w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń bądź krajowych zakładów reasekuracji w tym również do wydania zakazu wykonywania na terytorium RP działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej" - powiedział wiceminister. Zaznaczył, że takie rozwiązanie wynika z unijnej dyrektywy Wypłacalność II i wyroku TS UE.

Zdaniem Nowaka, zmiana może zwiększyć zaufanie do instytucji ubezpieczeniowych. Poza tym, jak dodał Nowak, projekt wprowadza przepisy doprecyzowujące regulacje odnoszące się do środków nadzorczych z tytułu naruszenia przepisów o terminach na wypłatę odszkodowania.

Wiceminister wyjaśnił, że gdyby zagraniczny ubezpieczyciel nie wypłacił w terminie odszkodowania, organ nadzoru będzie mógł nałożyć na zakład i jego zarząd kary pieniężne.

Krystyna Skowrońska (KO) pytała m.in. z iloma zagranicznymi zakładami ubezpieczeniowymi mamy w Polsce problemy oraz czy krajowe zakłady ubezpieczeń terminowo wypłacają odszkodowania.

Jak poinformował Nowak wszystkie zakłady ubezpieczeniowe działające w Polsce pod nadzorem KNF-u działają zgodnie z prawem. Ale, jak powiedział, pojawiają się firmy, które mają swój organ nadzoru w kraju założycielskim - więc KNF nie ma formalnie na nie wpływu - a jednocześnie wykazują luźne podejście do ryzyka.

Wprowadzane zmiany, jak zapewnił wiceminister, pozwolą KNF-owi na działania prowadzące do utrzymania właściwych standardów na naszym rynku.

Rozpatrując projekt komisja wprowadziła poprawki zgłoszone przez sejmowych legislatorów. Zdecydowano, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, powodem zmian jest konieczność zapewnienia Komisji Nadzoru Finansowego, jako polskiemu organowi nadzoru, skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz zagranicznymi zakładami reasekuracji z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług.

Nowelizacja dopełnia także implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Projekt przewiduje, że regulacje dotyczące terminów na wypłatę odszkodowania oraz odpowiedzialności w razie ich przekroczenia dotyczą również zagranicznych zakładów ubezpieczeń - podano.

Zmiany zakładają możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji organu nadzoru w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Dyrektywa Wypłacalność II przewiduje możliwość zastosowania trybu pilnego, uprawniającego organy nadzorcze państwa przyjmującego do podejmowania odpowiednich środków nadzwyczajnych w celu zapobiegania lub karania za nieprawidłowości na ich terytorium.

>>> Polecamy: JLL: W pierwszym etapie do pracy w biurowcach powróci 10-15 proc. pracowników