Opieką żłobkową objętych było 24,6 tys. dzieci do lat trzech, czyli 13 proc. wszystkich dzieci z woj. mazowieckiego w tej grupie wiekowej. W porównaniu z 2018 rokiem liczba wychowanków w żłobkach i klubach dziecięcych Mazowsza wzrosła o jedną piątą.

Jak podaje Urząd Statystyczny w Warszawie w końcu grudnia 2019 r. w województwie mazowieckim funkcjonowało 786 placówek sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech, z tego 677 żłobków oraz 109 klubów dziecięcych. Było ich o 14,6 proc. więcej w porównaniu z 2018 r.

Przeszło 54 proc. placówek miało ustalony czas pracy powyżej 10 godzin dziennie. Było to ponad trzy piąte żłobków oraz prawie co ósmy klub dziecięcy. Do pięciu godzin dziennie pracowało jedynie 12 klubów dziecięcych.

We wszystkich placówkach łącznie było 27,6 tys. miejsc, czyli o 19,4 proc. więcej w porównaniu z 2018 r. Żłobki dysponowały 25,7 tys. miejsc, a klubach dziecięcych — 1,9 tys. Na koniec roku pozostało w nich jeszcze 3 tys. wolnych miejsc.

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że w końcu grudnia 2019 r. w żłobkach i klubach dziecięcych przebywało 24,6 tys. dzieci. Oznacza to wzrost o 21,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupę stanowili dwulatkowie 52,4 proc. ogółu dzieci. W placówkach przeważali chłopcy, było ich o 1,2 tys. więcej niż dziewczynek.

W ciągu roku w placówkach przebywało 37,7 tys. dzieci (o 21,7 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem). Z gminnych funduszy sfinansowano lub dofinansowano pobyt 24,1 tys. dzieci. To o 43 proc. więcej niż rok wcześniej.

W końcu 2019 roku łącznie we wszystkich placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 pracowało 4798 osób (o 17,1 proc. więcej niż przed rokiem), w tym 4761 kobiet.

Dla 4451 osób było to główne miejsce pracy. Wśród zatrudnionych najwięcej było opiekunów dziecięcych (67,5 proc.) oraz nauczycieli (17 proc.). Średnio na jedną osobę z personelu przypadało pięcioro podopiecznych.

W ciągu całego 2019 roku działalność żłobków oraz klubów dziecięcych wspomagało społecznie swoją pracą 53 wolontariuszy (74 w 2018 roku).

Co piątą placówkę sprawującą opiekę nad dziećmi do lat trzech prowadziły jednostki sektora publicznego, z czego 98,7 proc. gminne samorządowe jednostki organizacyjne.

W sektorze prywatnym większość żłobków i klubów dziecięcych należała do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą — 63,3 proc.

Udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych posiadała prawie polowa placówek (51 proc. żłobków i 42,2 proc. — klubów dziecięcych). Były to w większości to pochylnie, podjazdy, platformy oraz odpowiednio przystosowane łazienki. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka