Opublikowany przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych precyzuje, że ratownik wodny posiada co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym. Dodatkowo - jak wskazali autorzy projektu - projektowana delegacja ustawowa dla ministra SWiA umożliwi wydanie przepisów określających inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, oraz wskazanie rodzaju dokumentów potwierdzająych posiadanie takich kwalifikacji.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w tej sprawie, kwalifikacjami przydatnymi w ratownictwie wodnym są m.in. kwalifikacje uprawniające do kierowania statkami na wodach śródlądowych oraz kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej, a także kwalifikacje: w żegludze morskiej, do wykonywania zawodu ratownika medycznego, lekarza i pielęgniarki systemu PRM, kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nurka, czy kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Wykaz szeregu dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym określono w załączniku do rozporządzenia. Znalazły się w nim m.in. świadectwa i patenty w żegludze śródlądowej, uprawnienia motorowodne, czy świadectwa i dyplomy w żegludze morskiej.

Jak zaznaczono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu, w obecnych przepisach brakuje jednoznacznego określenia definicji ratownika wodnego, gdyż nie wskazano w nich, ile kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien posiadać ratownik wodny.

Reklama

Według obecnej definicji, ratownikiem wodnym jest osoba, która: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich; inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym; spełnia wymagania określone w ustawie o PRM dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika; jest zatrudniona albo pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, tzw. inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym "muszą być +inne+ niż te, które wynikają z ukończenia kursu ratownika wodnego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym". Ponadto muszą być one inne, niż te wynikające z ukończonego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zaznaczono również, że kwalifikacje te powinny być w szczególności przydatne do takich działań jak: przyjęcie zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu; dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym; udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy; zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia; ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia; transporcie poszkodowanych do miejsca udzielenia pomocy, czy w poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.

"Aktualnie każdy ratownik wodny musi dysponować co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Jeżeli natomiast spełnia wymagania dla lekarza systemu PRM, pielęgniarki systemu PRM, ratownika medycznego, realizujących doskonalenie zawodowe, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy wypełnia także wymagania w zakresie wyznaczonym do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. W projektowanej regulacji osoby te z uwagi na +nadwyżkę kompetencji+ w dziedzinach medycznych, będą także spełniać dodatkowe kwalifikacje w ratownictwie wodnym" - napisano w uzasadnieniu.

Nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk